Aktuality

Najvyšší kontrolný úrad SR predsedá podvýboru INTOSAI

Presun predsedníctva Podvýboru INTOSAI (Medzinárodná organizácia združujúca najvyššie kontrolné inštitúcie) pre podporu najlepšíchpostupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer...

Návšteva hlavnej audítorky Národného kontrolného úradu Litvy

V dňoch 26. až 28.11.2012 prijal Najvyšší kontrolný úrad SR na oficiálnej návšteve delegáciu Národného kontrolného úradu Litvy, ktorú viedla Giedre Švediene, hlavná audítorka NKÚ Litvy a výkonná...

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2011 prezentovaná na NKÚ SR

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa 19.11.2012 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR Výročnú správu Európskeho dvora...

Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA

V dňoch 18. – 19. októbra 2012 sa konalo každoročné rokovanie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a Európskeho dvora audítorov, na ktorom sa...

VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS

V dňoch 17. a 18. septembra 2012 sa NKÚ SR zúčastnil VII. Medzinárodnej konferencie EUROSAI a OLACEFS. Organizácia OLACEFS združuje najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) krajín Latinskej Ameriky a...

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa na pozvanie Združenia hlavných kontrolórov SR zúčastnil 19. septembra 2012 jeho XVIII slávnostného snemu, ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia založenia ZHK...

Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2

Delegácia Najvyššieho kontrolného úradu SR na čele s jeho predsedom Jánom Jasovským sa zúčastnila pravidelného každoročného stretnutia vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií...

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés

Európsky dvor audítorov začal druhú edíciu „Ceny Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora“ za odborný výskum týkajúci sa kontroly verejného sektora a poslania a...

Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska

Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil dňa 29. júna 2012 na jej XXII sneme. Hovoril o rozvoji Najvyššieho...

Stretnutie dvoch generácií

Vernisážou otvorená výstava akad. mal. Ľubice Prudilovej-Dohnányovej a Mgr. art. Martina Bendželu v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR dňa 28.06.2012 prezentuje tvorbu dvoch generačne...