Tlačové správy 2024

Finančný výbor parlamentu rokoval na pôde národných kontrolórov po prvý raz v jeho histórii

Publikované: 18.04.2024


Bratislava 18. apríla 2024 – Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy na ňom poslancom Národnej rady SR okrem iného prezentoval stratégiu rozvoja úradu na roky 2023 až 2025. Zákonodarcovia počas zasadnutia výboru prerokovali aj dve správy z nedávnych kontrol účelových zariadení a pripravenosti projektov nemocníc Rázsochy a sv. Martina v Martine. Možnosť a aj povinnosť predkladať parlamentným výborom správy z kontrol dostala národná autorita pre oblasť externej kontroly do svojej pôsobnosti v roku 2020. Vtedy aj na základe dlhodobej iniciatívy kontrolórov vtedajší predseda parlamentu Andrej Danko aktívne podporil zmenu zákona o pôsobnosti NKÚ. „Posun našich zistení na parlamentnú úroveň má pre spoločnosť zásadný význam. Práve poslanci parlamentu sú tí, ktorí sa majú zaoberať našimi správami, vyvodzovať konzekvencie voči dotknutým inštitúciám na úrovni štátu či samosprávy a pretavovať naše odporúčania do praxe napríklad zmenou legislatívy,“ uviedol Ľ. Andrassy. Slovenskí kontrolóri za ostatné štyri roky predložili do príslušných výborov parlamentu viac ako stovku prierezových správ z kontrolných akcií. Najviac ich smerovalo práve na rokovanie výboru pre financie a rozpočet, za ním nasleduje výbor pre hospodárske záležitosti.

Úlohou NKÚ je prinášať pomoc pre štát, aby cez parlamentom schvaľované legislatívne zmeny dokázal lepšie nastavovať fungovanie ústredných orgánov štátu, ale aby sa tiež posilňovala vnútorná kontrola na úrovni ministerstiev, štátnych podnikov či samosprávnych a verejných inštitúcií. Práve rozšírením zákonnej pôsobnosti kontrolného úradu sa v roku 2020 posilnila aktívna kontrolná úloha parlamentu voči vláde.
 
Národná autorita pre externú kontrolu v posledných mesiacoch zaznamenala, že parlamentné výbory na základe zistení kontrolórov intenzívnejšie komunikujú s dotknutými subjektmi, pričom cez uznesenia ich nabádajú nielen na riešenie zistených nedostatkov, ale aj odpočtovanie úspešnosti prijatých zmien, opatrení. „Oceňujeme, že parlamentné výbory sa aktívne zhostili svojej úlohy a cez uznesenia požadujú aktívnejší prístup od kontrolovaných inštitúcií a subjektov k odporúčaniam kontrolného úradu, aby v nimi stanovenom čase a rozsahu vykonávali nápravu,“ uviedol predseda NKÚ a dodal, že je to zároveň naplnenie ústavného princípu, že najvyšším kontrolným orgánom v demokratickej spoločnosti je parlament. Takýmto spôsobom napríklad poslanci výboru pre hospodárske záležitosti požadovali od ministerstva dopravy vypracovať stratégiu rozvoja civilného letectva či nastavenia pravidiel pre výber mýta. Poslanci výboru pre verejnú správu po prerokovaní správy kontrolného úradu k príspevkom na odídencov z Ukrajiny požiadali novovzniknuté Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, aby vytvorilo verejnú platformu či aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase poskytovať údaje o ubytovacích kapacitách vlastníkov nehnuteľností.

Vzhľadom na rýchlo sa meniace udalosti doma aj vo svete sú vlády na národnej, ale aj regionálnej úrovni nútené k tomu, že prijímajú často rýchle a neodskúšané riešenia. Kontrolný úrad preto už v minulom roku zaviedol inovatívny flexibilnejší prístup k tvorbe plánu kontrol na nadchádzajúce obdobie a s odstupom času sa táto stratégia, zvolená na nadchádzajúce roky, ukazuje ako správna. „Sme oveľa pružnejší, dokážeme operatívnejšie reagovať na aktuálne spoločenské dianie a efektívnejšie využívať náš časový a odborný ľudský potenciál,“ doplnil šéf národných kontrolórov s tým, že pri tvorbe kontrol sa vychádza z rizikových analýz, ale dôležitým kritériom je aj včasnosť či významnosť identifikovaných rizík. Takto sa v ostatných dvoch rokoch plán kontrol rozširuje priebežne počas roka o nové kontrolné akcie. V minulom roku tak pribudli kontroly zamerané na krízové riadenie štátu v mimoriadnych situáciách, na opatrenia počas energetickej krízy či na novovzniknuté úrady, akými sú Úrad pre územné plánovanie a Slovensko IT. Medzi týmito kontrolami bola aj finančným výborom dnes prerokovaná kontrola zameraná na prípravu a realizáciu projektov nemocníc Rázsochy a sv. Martin. 

Foto: Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Foto: Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 

Zdielať: