Tlačové správy 2024

Riadenie strategických investičných projektov v podmienkach rezortu zdravotníctva je veľmi rizikové

Publikované: 16.02.2024


Bratislava 16. februára 2024 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR nenašiel pri kontrole pripravenosti realizácie projektov univerzitných nemocníc Rázsochy a sv. Martina v Martine žiadne vecné podklady k ich zaradeniu do Plánu obnovy a odolnosti (plán obnovy). Pri rozhodovaní vlády boli oba projekty v nízkom štádiu rozpracovanosti a existovali len prediktívne, odhadované rozpočty, ktoré nezohľadňovali reálne investičné náklady a neexistoval ani podrobný časový harmonogram súvisiaci s výstavbou nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva pri kontrole však argumentovalo, že v júli 2022 došlo k zaradeniu výstavby oboch nemocníc medzi projekty financované z plánu obnovy na základe odborných záverov ich hodnotenia externou spoločnosťou. „Rezort zdravotníctva však národným kontrolórom nepredložil žiaden relevantný doklad či hodnotiacu správu o stave pripravenosti týchto strategických zdravotníckych projektov,“ priblížil zistenia kontrolórov predseda úradu Ľubomír Andrassy. Šéf kontrolórov na základe zistených nedostatkov dodáva, že „v konečnom dôsledku rozhodnutia vlády neboli v týchto prípadoch urobené na základe vecných a odborne podložených materiálov, na základe poznania realizačných projektov, ale viac-menej išlo len o politické rozhodnutie.“ V procese rozhodovania nemali totiž členovia kabinetu k dispozícií nielen realizačné projekty, ale ani jasný harmonogram, ktorý by zohľadňoval praktické skúsenosti vychádzajúce z realizácie výstavby nemocnice nadregionálneho i národného významu minimálne v stredoeurópskom priestore.

2024 www.nku.gov.sk Kontrolované obdobie: 2018 - 2023 Kontrola: Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina MZ SR nie je dostatočne pripravené na realizáciu veľkých investičných projektov 330 mil. eur Financie vyčlenené z Plánu obnovy: Projekt bol vyradený z Plánu obnovy pre neúspešné verejné obstarávanie, no neskôr bol opätovne zaradený 281 mil. eur Tento zámer sa MZ SR nepodaril naplniť Výstavba nemocnice Rázsochy: Projekt nemocnice v Martine: Peniaze minuté na Rázsochy v rokoch 2017 až 2023: 143 tis. 157 tis. 3,25 mil. € 14,1 mil. 425 tis. 1,3 mil. 4,4 mil. Zo štátneho rozpočtu takto odišlo 23,8 mil. € napr. na búracie práce, oplotenie, projektovú dokumentáciu, zameranie inžinierskych sietí, výkup pozemkov... Nedostatky projektu Rázsochy boli zistené už po zaradení do Plánu obnovy. Neexistujúce projektové riadenie malo nahradiť krízové. MZ však neprijalo opatrenia na realizáciu projektu a výsledkom bolo vyradenie z Plánu obnovy. Financie boli realokované na výstavbu nemocnice v Banskej Bystrici vo výške 368 mil. eur. Je potrebné rozhodnúť, čo ďalej s projektom novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.
 

Z pohľadu národných kontrolórov, časová os výstavby zdravotníckeho zariadenia musí obsahovať jasné termíny potrebné na prípravu detailného projektu, riziká spojené s vyvlastňovaním pozemkov, zadefinovanie a financovanie vyvolaných investícií, obmedzenia vychádzajúce z územného a následne stavebného konania. Bezpochyby podstatné je tiež poznať čas súvisiaci s prácami na hrubej stavbe, ako aj termíny potrebné pre sofistikované a technicky náročné aktivity naviazané na vybavenie nemocnice a jej uvedenie do prevádzky. Ak by boli v procese rozhodovania vyžadované od kompetentných zamestnancov ministerstva tieto zásadné informácie, tí, ktorí rozhodovali, by dospeli k záveru, že minimálne bratislavský projekt Rázsochy nie je možné v rámci pravidiel plánu obnovy realizovať a martinský projekt by obsahoval sériu významných rizík ohrozujúcich jeho úspešnú realizáciu.

Situácia, ktorú identifikovala národná autorita pre externú kontrolu, môže ohroziť čerpanie zdrojov z európskej finančnej pomoci, čo sa v prípade Rázsoch vyriešilo rozhodnutím o vyradení projektu spomedzi aktivít financovaných z plánu obnovy. Verejnosti ale nebola poskytnutá odpoveď na otázku, ako a z akých zdrojov chce vláda zabezpečiť prípravu projektu národnej nemocnice v Bratislave a následne jeho financovanie. V prípade martinskej nemocnice stojí aktuálne pred ministerstvom zdravotníctva otázka, či je stále reálne tento projekt zrealizovať v požadovanom termíne a bez finančných sankcií vyplývajúcich z európskych pravidiel. Do júna 2026 by mala byť dokončená hrubá stavba nemocnice, čo nie je vecne podložené detailným časovým harmonogramom. 

„Vláda by mala aj na základe našich zistení urobiť komplexnú analýzu realizovateľnosti investičných projektov zaradených do plánu obnovy a prípadne rozhodnúť o presmerovaní financií pri projektoch, ktoré nie sú dostatočne pripravené. Čas na zmenu a následne na spustenie a ukončenie významných infraštruktúrnych, ekologických či rozvojových projektov z európskeho plánu obnovy sa totiž rýchlo kráti,“ upozornil ďalej predseda NKÚ. Okrem problémov pri riadení projektov sa pri kontrole ukázalo, že rezort zdravotníctva porušil aj zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, keď nedodržiaval pri projekte Rázsochy ani plnenie krízových opatrení. V tomto prípade treba zvážiť aj novelizáciu tohto zákona, aby sa jasne stanovili časové lehoty pri zavádzaní a následne manažovaní krízových opatrení. „Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že fatálne zlyhala príprava projektových dokumentácií, krízové riadenie a úplne absentovali základné nástroje vnútornej kontroly,“ dodal Ľ. Andrassy. 

Kontrola ďalej ukázala, že ministerstvo zdravotníctva nemá personálne a odborné kapacity na riadenie veľkých investičných projektov. Najzávažnejšie zistenie v rámci riadenia strategického projektu bolo, že v rámci rezortu paralelne prebiehalo niekoľko náročných procesov, ako kontrola rozsahu a správnosti projektovej dokumentácie, povoľovacie procesy, príprava stavebných postupov, ktoré v konečnom dôsledku zastrešovala len jedna osoba. „Národná autorita pre externú kontrolu odporúča vláde, aby zaviazala ministerstvo zdravotníctva vytvoriť osobitnú organizáciu, napríklad ako to funguje v rámci rezortu dopravy, hospodárstva či životného prostredia, ktorá bude profesionálne zabezpečovať projektovú prípravu, inžiniering a taktiež realizáciu veľkých projektov,“ podčiarkol šéf národných kontrolórov. 

Výstavba nemocnice v bratislavskej lokalite Rázsochy sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Zásadnou otázkou v súčasnosti je, či projekt v tejto lokalite je ešte realizovateľný. Len v kontrolovanom období rokov 2017 až 2023 naň bolo vynaložených bezmála 24 miliónov eur. Kontrolóri odporúčajú súčasnému vedeniu ministerstva, aby v rámci vnútorného auditu boli komplexne posúdené otázky zákonného, ale aj hospodárneho využitia štátnych prostriedkov, a na základe výsledkov kontroly by mohla byť vyvodená osobná zodpovednosť voči tým, ktorí pri príprave zlyhali. Na výstavbu národnej nemocnice v Bratislave malo ísť z plánu obnovy viac ako 280 miliónov eur, ale tento zámer sa nepodaril naplniť. Financie boli presmerované na výstavbu nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

 

Správa o výsledku kontroly ( pdf, 0,4 MB): https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/sprava_nku_razsochy_martin

Zdielať: