Tlačové správy 2024

Kontrolóri upozorňujú ústavných činiteľov na výrazné nedostatky v systéme krízového riadenia

Publikované: 15.03.2024


Bratislava 15. marca 2024 – V posledných rokoch Slovensko čelilo najväčším krízam vo svojej novodobej histórii. Pandémia COVID-19, energetická kríza, vojna v susednej krajine a s tým spojená migračná vlna odhalili výrazné nedostatky súčasného systému krízového riadenia štátu. Správu so zisteniami z aktuálnej kontroly manažmentu krízového riadenia v rokoch 2020 až 2022 zaslal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR trom najvyšším ústavným činiteľom – prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu a premiérovi Robertovi Ficovi. Oblasť civilnej ochrany a krízového riadenia nebola prioritou žiadnej z doterajších vlád, čo spôsobilo jej výraznú stagnáciu a úpadok. „Slovensko má síce výraznú časť územia pokrytého elektronickými sirénami (cca 80 %), ale nemá zabezpečený funkčný systém úkrytov a nemá vytvorenú ani dostatočnú zásobu základných prostriedkov na ochranu obyvateľov. Funkčná využiteľnosť materiálov zo skladov civilnej ochrany je v prípade vzniku mimoriadnej situácie prakticky nulová,“ upozorňuje predseda kontrolného úradu Ľubomír Andrassy. Národná autorita pre externú kontrolu preto vyzýva zodpovedné inštitúcie na prijatie nového modelu krízového riadenia štátu počas krízových či mimoriadnych situácií. Kontrolóri zaslali najvyšším ústavným činiteľom aj zistenia z ďalších vyše 20 kontrol, ukončených alebo prezentovaných v predchádzajúcich piatich mesiacoch. Spolu preverili národní kontrolóri takmer 80 subjektov štátnej i verejnej správy.

Infografika: Kontrola: Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov; 2024 Kontrolované obdobie: 2020 – 2022; Systém civilnej ochrany a krízového riadenia štátu má výrazné nedostatky; Ministerstvo vnútra SR je zodpovedný orgán v prípade vzniku krízového stavu; Chýbal medzirezortný systém spolupráce a koordinácie krízového riadenia.  Porušovanie povinností zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva; Neprebiehala pravidelná kontrola na úseku civilného núdzového plánovania; Porušenie zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu; Chýbal informačný systém orgánov krízového riadenia. Dlhodobé porušovanie zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
 

Z kontroly vyplýva, že Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný ústredný orgán štátnej správy za krízové riadenie nedostatočne vykonávalo v kontrolovaných rokoch koncepčnú, riadiacu a kontrolnú funkciu a svojou nečinnosťou porušovalo zákon o civilnej ochrane, ale aj zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Celá legislatíva je nastavená nejednoznačne a nereflektuje na súčasné potreby či aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie v európskom priestore.

Rezort vnútra nemá nastavený medzirezortný systém spolupráce a koordinácie krízového riadenia v rámci všetkých orgánov krízového riadenia na Slovensku. Nevybudoval informačný systém pre krízové riadenie a v kontrolovaných rokoch neexistoval podrobný plán ochrany obyvateľstva. Zamestnanci ministerstva vnútra napriek jasnej povinnosti nekontrolovali civilné núdzové plánovanie či plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany. Počas prierezového auditu NKÚ chýbali viaceré dôležité riadiace dokumenty alebo boli neaktuálne. Významné nedostatky identifikovali kontrolóri taktiež v systéme finančného a logistického zabezpečenia. Prostriedky, ktoré naša krajina vynakladá na opatrenia civilnej ochrany a krízového riadenia, pokrývajú iba obligatórne výdavky. Neexistuje ani celoslovenská databáza materiálu, určeného pre ochranu civilného obyvateľstva. „Z dokumentov predložených mojim kolegom kontrolórom počas výkonu auditu vyplýva, že materiál, ktorý sa nachádzal v skladoch, už nezodpovedá svojmu účelu, v mnohých prípadoch už bol po životnosti alebo nespĺňa základné technické požiadavky. Výrazná časť skladovaného materiálu, ako napríklad detské ochranné vaky či niektoré druhy masiek a filtre k nim, mali byť dávno vyradené zo zásob a nahradené novými,“ upozornil šéf kontrolórov. 

Zo záverov celoslovenskej kontroly tiež vyplynulo, že po reforme štátnej správy na okresných úradoch, v rámci odboru krízového riadenia zostali jeden alebo dvaja zodpovední zamestnanci. Na úradoch v pôsobností kraja pôsobí v priemere 13 profesionálov, ktorí okrem civilnej ochrany, krízové riadenia zabezpečujú aj 24-hodinovú službu tiesňovej linky 112. Akákoľvek mimoriadna situácia v rámci jedného okresu si preto bezprostredne vyžaduje nasadenie ľudí z viacerých úradov. Tak to bolo napríklad aj pri vzniku migračnej krízy po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine, kde do činnosti krízového riadenia bolo zapojených viacero zamestnancov z rôznych okresov. „Je preto potrebné urobiť dôslednú analýzu spustenia a výkonu krízového riadenia počas migračnej krízy, a to bezpochyby nielen s dôrazom na personálne zabezpečenie tejto strategickej agendy, ale taktiež na aktuálne materiálno-technické vybavenie všetkých inštitúcií zapojených do krízového riadenia štátu,“ upozornil Ľ. Andrassy. Kontrolóri sa pozreli aj na činnosť Bezpečnostnej rady SR, ktorá je stálym iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády. Za významné riziko vo fungovaní Rady označili neplnenie bezpečnostných opatrení v reálnom čase. Kontrola odhalila problémy spojené s neustálym posúvaním termínov alebo vysoko formálnym odpočtovaním úloh.

Národná autorita pre externú kontrolu zaslala najvyšším ústavným činiteľom informácie aj z ďalších ukončených kontrol, týkajúcich sa ochrany zdravia, školstva či udržateľného životného prostredia. V oblasti zdravotníctva kontrolóri priniesli pohľad na presun správy niektorých nemocníc zo štátu na samosprávne kraje. Štát nevytvoril vhodné podmienky na to, aby sa kraje o zverený majetok dokázali primerane postarať a dlhé roky sa ani nezaujímal o to, ako si plnia povinnosti nositeľov zdravotnej politiky v regióne. NKÚ tiež zisťoval, na základe čoho boli projekty univerzitných nemocníc Rázsochy a sv. Martina v Martine zaradené do Plánu obnovy a odolnosti. Keďže neexistujú relevantné dokumenty k tomuto rozhodnutiu, išlo viac o politické ako odborné rozhodnutie, ktoré ale môže mať za následok stratu tejto európskej finančnej podpory. NKÚ sa pozrel aj na ambulantnú dopravnú službu. Kontrolóri na základe získaných faktov nespochybnili jej potrebu, ale poukázali na zle nastavené pravidlá, vďaka ktorým sa napríklad obchádzala hospodárska súťaž a z verejného zdravotného poistenia sú poskytované bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci odkázaným občanom. 

Kontrolóri sa počas ostatných piatich mesiacov pozreli na situáciu v Slovenskom vodohospodárskom podniku, v ďalšej kontrole sa zamerali na to, či sa darí na Slovensku vďaka zeleným projektom z eurofondov zlepšovať kvalitu života v obciach a mestách. V oblasti školstva úrad preveril financovanie stredných súkromných škôl a upozornil na potrebu väčšej kontroly pridelených štátnych prostriedkov. Kontrolóri sa venovali aj oblasti digitalizácie školstva, ktorá má po takmer dvoch desaťročiach stále zásadné nedostatky a naša krajina výrazne zaostáva v digitalizácii učiva na úrovní základných i stredných škôl.

Závažné zistenia priniesla národná autorita aj z ďalších aktivít. Slovensku chýba ako poslednej krajine EÚ register majiteľov dronov. Aj preto štátne inštitúcie nevedia v prípade akéhokoľvek incidentu s bezpilotnými lietadlami včas uplatniť princíp objektívnej zodpovednosti. Predmetom kontroly bolo aj založenie a fungovanie štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zakladalo túto spoločnosť s ambicióznym cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť komplexných IT služieb. Prvú zákazku jej však rezort zadal až po ôsmich mesiacoch od založenia. Závažné zistenia o nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami priniesla aj kontrola účasti Slovenska na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. Analytici NKÚ zverejnili analýzu (Ne)samostatne zárobkovo činné osoby, ktorá sa týkala tzv. fiktívnych živnostníkov. Ich počet je na slovenskom trhu vysoký a za ostatných desať rokov vzrástol z 84-tisíc na bezmála 110-tisíc.

Správa o výsledku kontroly (pdf, 627 kB): Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov

Zdielať: