Tlačové správy 2024

Štát má desiatky účelových zariadení, treba sa komplexne pozrieť na ich využívanie

Publikované: 26.01.2024


Bratislava 26. januára 2024 – Využívanie štátnych školiacich, kúpeľných a rôznych rekreačných zariadení je neefektívne a súčasné nastavenie ich fungovania neumožňuje ďalší rozvoj a modernizáciu. V kontrolovaných zariadeniach boli porušené rozpočtové pravidlá, vrátane porušenia finančnej disciplíny vo výške viac ako 400-tisíc eur, ich kapacity boli v prevažnej miere využívané nedostatočne. Kontrolóri tiež našli nedostatky v zriaďovacích listinách, účtovníctve, porušenia zákona o verejnom obstarávaní a Zákonníka práce, keď okrem iného zamestnanci na dohodu o vykonaní práce pracovali viac ako povolený počet hodín v priebehu jedného dňa, a to aj v prípade mladistvých. Národní audítori negatívne hodnotia vnútorný kontrolný systém, ktorý nedokázal zabrániť nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení VS – Financie Tatranská Lomnica v pôsobnosti rezortu financií a v zariadeniach ministerstva vnútra, a to v Kúpeľno-liečebnom ústave Arco Trenčianske Teplice, Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Bystrá v Liptovskom Jáne a v Centre účelových zariadení v Piešťanoch. K tejto kontrolnej akcii pristúpila národná autorita pre externú kontrolu na základe podnetov od verejnosti a aj preto, že vláda ešte v roku 2011 prijala opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania účelových zariadení ústredných orgánov štátnej správy. Kontrolóri chceli preveriť účinnosť a efektívnosť týchto opatrení.

„Kontrola ukázala, že je potrebné pozrieť sa komplexne na štátne účelové zariadenia, spôsob, efektívnosť a hospodárnosť ich využívania. Na základe objektívnych dát zhodnotiť ich prínos a prijať systémové opatrenia na zefektívnenie a stransparentnenie využívania kapacít účelových zariadení,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. Kontrolované zariadenia sa viac využívali na sociálne programy rezortov, menej slúžili na vzdelávanie a školenie štátnych zamestnancov, prípadne zamestnancov verejnej správy. V správe ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy sú desiatky školiacich a kúpeľných zariadení, chát či ubytovní. Vo vládnom materiáli z roku 2011 bolo uvedené, že takýchto zariadení je 320 a z nich bolo označených 61 ako prebytočných. „Využiteľnosť niektorých, aj pre ich aktuálny stav, je v súčasnosti veľmi nízka,“ zdôraznila H. Crkoňová.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie rezortu financií v Tatranskej Lomnici malo aj podľa názvu zabezpečovať predovšetkým materiálno-technické zázemie pre vzdelávanie a odbornú prípravu štátnych zamestnancov. Z kontroly ale vyplynulo, že viac slúžilo na rekreačné aktivity zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V predcovidovom období v rokoch 2017 až 2019 bolo na vzdelávacie aktivity použitých iba od 14,6 % po 16, 9 % zo skutočne využívanej ubytovacej kapacity. V kontrolovanom období bolo toto zariadenie štátnou rozpočtovou organizáciou, jeho fungovanie tak bolo plne naviazané na rozpočet rezortu financií. „To tiež neprispieva k hospodárnemu a efektívnemu nakladaniu financií zo štátneho rozpočtu,“ dodala podpredsedníčka. Výsledky hospodárenia podľa účtovnej závierky poukázali na nestabilný vývoj. Zariadenie v Lomnici v rokoch 2017 až 2019, ale aj v roku 2022 dosiahlo stratu. V rokoch 2017 a 2022 najmä z dôvodu zmarených investícií, išlo spolu o sumu vyše 100-tisíc eur. 

V prípade rezortu vnútra a jeho zariadení je iná legislatívna situácia, keďže zo zákona má byť príslušníkom polície poskytovaná liečebná, rehabilitačná, ale aj rekreačná starostlivosť. Kontrolované subjekty nemali od zriaďovateľa stanovené žiadne ukazovatele, týkajúce sa využitia ubytovacích kapacít, v niektorých prípadoch boli využívané neefektívne a nehospodárne. Najnižšia obsadenosť, podľa počtu lôžkodní v zariadeniach s celoročnou prevádzkou pred pandémiou COVID-19, bola v Centre účelových zariadení (CÚZ) Piešťany, a to od 48 % do 51 %. Vo viacerých rokoch nesplnilo ani dohodnuté ukazovatele v oblasti vzdelávacích aktivít, paradoxne mu zriaďovateľ poskytol najvyšší príspevok. Kontrolóri poukazujú aj na to, že Kúpeľno-liečebný ústav Arco Trenčianske Teplice vôbec nevyužíval budovu, ktorú bezodplatne získal z rezortu obrany v roku 2008 práve na kúpeľnú starostlivosť, preventívne rehabilitácie a na poskytovanie rekondičných pobytov. Výsledky hospodárenia kontrolovaných subjektov spadajúcich pod rezort vnútra podľa účtovnej závierky neboli stabilné a pohybovali sa v jednotlivých rokoch od straty 506-tisíc eur po zisk takmer 1,2 milióna eur. (viď tabuľka). V dôsledku stratového hospodárenia, v niektorých rokoch došlo k zníženiu základného imania kontrolovaných subjektov. 

Tabuľka: Prehľad o výsledkoch hospodárenia (v tis. eur)

Kontrolovaný subjekt

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

CÚZ Piešťany

1 194,92

-505,52

-427,21

353,59

407,44

243,85

KLÚ Arco Trenčianske Teplice

1,72

-124,25

16,13

36,99

191,84

-158,64

KRÚ Bystrá Liptovský Ján

0,10

-55,97

7,86

190,34

-43,24

-54,71

Zdroj: spracované NKÚ SR z výkazu ziskov a strát

Správa z kontroly "Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy"

Zdielať: