Tlačové správy 2024

Na energetickú krízu Slovensko nereagovalo pružne a plošné dotácie výrazne znížili ich efektívnosť

Publikované: 05.04.2024


Bratislava 5. apríla 2024 – Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu počas nepredvídaných situácií, zamerať sa na najzraniteľnejšie skupiny a nastaviť aj časové obmedzenia. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR odporúča tieto zmeny na základe kontroly zameranej na mimoriadne energetické opatrenia štátu v rokoch 2018 až 2022 a v súvisiacich obdobiach. Slovensko sa v kontrolovanom období, počas energetickej krízy, rozhodlo výlučne pre celoplošné kompenzácie a nezaviedlo systém adresných kompenzácií. Ministerstvo hospodárstva vyplatilo do konca minulého roka na kompenzáciách nárastu cien elektrickej energie a plynu v rokoch 2022 a 2023 sumu vo výške takmer 2,7 mld. eur. Najvyšší objem prostriedkov, približne 1,24 miliardy, bol použitý na kompenzácie cien plynu v domácnostiach. Takto široko nastavené kompenzačné opatrenia, ktoré pri prijímaní neboli podložené dátami, boli neefektívne a nehospodárne, upozorňujú národní kontrolóri.

Infografika: Názov kontroly: Opatrenia štátu počas energetickej krízy; Kontrolované obdobie: 2018 až 2022 a súvisiace obdobia; Kompenzácie cien elektriny a plynu sú pre štátny rozpočet enormná záťaž. 2,62 mld. € za rok 2023, z toho: Výzva pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (208 mil. €); Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy a cirkvi (23 mil. €); Elektrina a plyn; vybraní zraniteľní odberatelia (55 mil. €); Elektrina a plyn; malí odberatelia (201 mil. €); Vybrané tarify za ostatných koncových odberateľov elektriny (526 mil. €); Kompenzácia cien vybraných druhov taríf elektriny (376 mil. €); Kompenzácia cien plynu (1,24 mld. €). Právny rámec poskytnutej pomoci: Kompenzácie vypláca ministerstvo hospodárstva zo štátneho rozpočtu. So súhlasom Európskej komisie však bola vyčlenená jedna miliarda z európskych štrukturálnych fondov. Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Chýbajú pravidlá adresnej kompenzácie; treba sa zamerať na najzraniteľnejšie skupiny €.


„Nejde pritom o konečný účet za kompenzačnú pomoc, keďže krízová regulácia v energetike pokračuje aj tento rok a jej ukončenie legislatíva vôbec neupravuje. Kompenzácie pomohli, ale už je čas zamyslieť sa nad ich pokračovaním,“ upozornil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Kompenzačné opatrenia síce pomohli občanom aj podnikateľom, no nie je možné a únosné ich v tak širokom rozsahu a dlhodobo uplatňovať. „Ide o enormnú záťaž pre verejný rozpočet, ktorú v konečnom dôsledku budeme musieť zaplatiť my všetci. Každý z nás bude musieť v konečnom dôsledku to, čo dostal,  nakoniec splatiť násobne drahšie. Jednoducho aktuálne už neinvestujeme do rozvoja, len nepremyslene míňame na pomoc, ktorá nespĺňa kritéria efektívnosti,“ dodal J. Ivančo. Na kompenzácie bola so súhlasom Európskej komisie vyčlenená jedna miliarda z európskych fondov, ktorú Slovensko nevedelo pre pretrvávajúce problémy s ich efektívnym čerpaním využiť na iné udržateľné projekty s výrazne vyššou pridanou hodnotou. Národná autorita pre externú kontrolu zaslala závery tejto kontroly parlamentnému hospodárskemu výboru, premiérovi Robertovi Ficovi, ministerke hospodárstva Denise Sakovej, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a aj rezortu financií.

Podľa výsledkov kontroly prvotnou reakciou Ministerstva hospodárstva SR (MH) na energetickú krízu bolo riešenie cien elektriny pre domácnosti. V situácii skokovitého nárastu cien na burze rezort uzatvoril so Slovenskými elektrárňami vo februári 2022 Memorandum o porozumení, prostredníctvom ktorého mala byť domácnostiam dodaná elektrina za zvýhodnenú cenu. „Realizácia tohto riešenia však bola zdĺhavá a problematická. Implementačná zmluva, ktorá mala upraviť spôsob poskytnutia cenovo výhodnej elektriny domácnostiam a ktorá podliehala posúdeniu Európskou komisiou, nebola ani do konca roka 2022 uzatvorená,“ priblížil ďalej podpredseda kontrolórov.

Keďže sa implementačnú zmluvu nepodarilo včas podpísať, vláda sa nakoniec koncom roka 2022 rozhodla využiť inštitút všeobecného hospodárskeho záujmu. Ten Slovenským elektrárňam a dodávateľom elektriny uložil povinnosť riešiť vzniknutú situáciu, konkrétne dodať určené množstvo elektriny pre domácnosti s fixnou cenou. Žiadne finančné kompenzácie neboli v tejto súvislosti Slovenským elektrárňam poskytnuté. „Pri elektrine pre domácnosti, zraniteľných a malých odberateľov, bola využitá aj krízová regulácia, keď vláda určila ceny a podmienky ich uplatnenia prostredníctvom nariadení, ktoré mali prednosť pred rozhodnutiami ÚRSO,“ objasnil ďalej J. Ivančo. Tak ako pri elektrine, krízová regulácia bola obdobne uplatnená tiež pri plyne. Kritériá pre príjemcov pomoci, ktoré odsúhlasila vláda, stanovilo podľa rezortu hospodárstva ministerstvo práce. To však nereagovalo na otázku kontrolného úradu, a kontrolóri nezískal žiadne uistenie, kto a na základe akých kritérií navrhol výšku maximálnej ceny a skupiny oprávnených príjemcov či pri elektrine alebo plyne. Rozhodnutia týkajúce sa ďalších skupín, ktorým boli poskytnuté kompenzácie, sa odvíjali od krokov na európskej úrovni, ceny elektriny a plynu boli kompenzované prostredníctvom dotácií.

Nejasnosti pri spôsobe uplatnenia memoranda mali za následok posuny referenčného obdobia elektriny – časového intervalu, podľa ktorého sa stanovuje maximálna výška jednotkovej ceny, ktorú dodávatelia zohľadňujú v regulovaných cenách pre zraniteľných odberateľov. ÚRSO pri výkone svojej pôsobnosti v súvislosti s prípravou a vydaním zmien vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorou sa niekoľkokrát posúvalo referenčné obdobie, nepostupoval nezávisle, jeho právomoci nakoniec prevzala vláda. Zdĺhavosť postupov spôsobila neistotu medzi dodávateľmi aj odberateľmi, teda aj v rámci podnikateľského sektora. „Prax ukázala, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je regulácia cez nezávislého regulátora vhodná i počas mimoriadnych, krízových situácií. Problémom bola aj komunikácia medzi ÚRSO a rezortom hospodárstva, ktorá nebola efektívna a ani konštruktívna. To spôsobovalo oneskorené reakcie, časté zmeny a tým aj neistotu u dodávateľov či odberateľov,“ dodal podpredseda NKÚ. 

V rámci vyplácania kompenzácií rezort hospodárstva zaviedol dvojitú kontrolu, a to prostredníctvom skutočných nákladov a potvrdením od audítora alebo znalca. Mechanizmus pri elektrine nadobudol účinnosť v júli 2023, dodávateľov sa však dotkol na celoročnej báze. Po prepočte kompenzácií vyplatených do 1. júla podľa nových pravidiel sa prípadné rozdiely medzi takto vypočítanými a už reálne uhradenými kompenzáciami zohľadnili v kompenzáciách vyplácaných v druhej polovici roka 2023. „Zavedený mechanizmus hodnotíme ako príklad dobrej praxe, ktorý zvýšil hospodárnosť pri vyplácaní kompenzácií,“ uviedol J. Ivančo. Kontrolóri zároveň zistili, že novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva z novembra 2022 umožňuje nezverejňovať základné údaje o poskytovaní pomoci. Kontrolný úrad v tejto súvislosti poukazuje na riziko netransparentnosti a neinformovanosti o tom, ako sa nakladá s prostriedkami poskytovanými zo štátneho rozpočtu. Rezort napriek novelizovaným ustanoveniam informácie zverejňoval, nesústreďoval ich však na jednom mieste, prístup k nim bol s ohľadom na ich komplexnosť zložitý a nelogický. Zároveň národná autorita pre externú kontrolu upozorňuje, že v oblasti energetiky považuje za kľúčový nástroj transparentnej hospodárskej súťaže zverejňovanie a aktualizovanie cenníkov dodávateľov energií. 

Správa o výsledku kontroly: Opatrenia štátu počas energetickej krízy


Tabuľka: Suma poskytnutej pomoci v roku 2023

Názov opatrenia

Právny rámec

Alokovaná suma

Vyplatená suma k 31.12.2023

Kompenzácia cien elektriny a plynu za malých odberateľov elektriny a plynu

Nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z. z.

282 000 000

200 656 372

Kompenzácia cien elektriny a plynu za vybraných zraniteľných odberateľov

Nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z.

416 400 000

54 857 154

Kompenzácia cien vybraných druhov taríf za odberateľov elektriny v domácnosti

Nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z.

483 992 226

375 683 175

Kompenzácia cien vybraných druhov taríf za ostatných koncových odberateľov elektriny

Nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z.

444 607 774

525 769 157

Spolu:

3 807 195 995

2 624 309 352

Zdroj: písomná informácia MH SR

Zdielať: