Aktuality

Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA

Pri príležitosti 10. výročia rozšírenia EÚ o desať nových členských štátov sa vo vstupných priestoroch EDA konala výstava plagátov NKI týchto štátov a plagátov pracovných skupín Kontaktného výboru....

NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa konalo v NKÚ SR 23. septembra 2014 tímom externých hodnotiteľov za účasti predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha a...

Návšteva predsedu NKÚ SR s delegáciou v Poľsku

Delegáciu NKÚ SR vedenú jeho predsedom Jánom Jasovským prijala počas návštevy Poľska viceguvernérka Podkarpatského vojvodstva Alicja Wosika a primátor mesta Rzesów Tadeusz Ferenc...

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie

Pri podpise zmluvy v utorok 7. októbra 2014 v NKÚ SR predsedníčkou ÚVO Zitou Táborskou a predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským sa hovorilo aj o ďalších možných oblastiach činnosti, kde môže partnerstvo...

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov

Program vecne doplnili prezentácie regionálnych zoskupení EUROSAI, AFROSAI, OLACEFS, ASOSAI, ASEANSAI, ARABOSAI a PASAI, ktoré informovali o práci svojich regionálnych NKI a potrebách pre efektívne...

Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní

Závermi zo stretnutia je návrh rezolúcie na Kontaktný výbor o spolupráci medzi NKI a Európskym dvorom audítorov i Dohoda o uskutočnení medzinárodného seminára zameraného na oblasť plánovania...

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský v závere svojho vystúpenia dodal, že NKÚ SR je pripravený, v súlade s opatreniami Stratégie svojho rozvoja na roky 2014 – 2020, ako aj s Pekinskou deklaráciou o...

Prečo vznikajú nedostatky v oblasti verejnej správy?

Na pôde NKÚ SR sa 25. júna hovorilo aj o tom, čo je to vlastne kontrola v samospráve, aké sú rozdiely medzi kontrolou a auditom a že tieto rozdiely treba rozlišovať najmä vo vzťahu k veľkostiam...

Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti

Posilnenie profesionality a špecializácie kontrolórov NKÚ SR sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia – Priestor...

Delegácia NKÚ SR na IX. kongrese EUROSAI

Na záver rokovania kongres akceptoval závery a odporúčania zamerané na oblasť vnútroorganizačnej kultúry a vodcovstva vo vzťahu k inováciám, na poskytovanie informácií a správ zainteresovaným...