Tlačové správy 2024

Slovensko zaostáva v strategickom projektovom riadení i vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Publikované: 21.06.2024


Bratislava 21. júna 2024 – Slovensko v aktuálnej zložitej, dynamicky meniacej sa dobe potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a stráca potrebné sily. Ukazujú to aj výsledky kontrolnej a analytickej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú vykonávali národní kontrolóri v predchádzajúcom roku. Výročnú správu o činnosti národnej autority pre oblasť externej kontroly za rok 2023 poslancom Národnej rady SR dnes v pléne predložil predseda úradu Ľubomír Andrassy. V minulom roku, ktorý bol zároveň tridsiatym rokom pôsobenia národnej kontrolnej inštitúcie, NKÚ ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií, ale aj majetku i netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov.

2024 www.nku.gov.sk Aké sú problémy Slovenska? (Podľa kontrol NKÚ v roku 2023) Bezpečnosť a ochrana práv, slobôd a majetku občanov Systém krízového riadenia je nefunkčný Nedostatočné čerpanie európskych prostriedkov Ohýbanie či priamo nedodržiavanie zákona pri hospodárení Desaťročia pretrvávajúci zlý stav v zdravotníctve Zanedbaná strategická práca s mládežou Fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií Hospodárenie štátnych účelových zariadení Účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti Pripájanie škôl do internetu Opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy Zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby Chcete vedieť viac? Prečítajte si našu výročnú správu
 

Minuloročné kontroly potvrdili viaceré negatívne trendy, na ktoré upozorňujú kontrolóri niekoľko rokov. Slovensko nevie efektívne zaručiť bezpečnosť a ochranu práv, slobôd a majetku občanov, systém krízového riadenia je nefunkčný. Vo finančnej oblasti sa primárnym modelom hospodárenia ukazuje model ohýbania či priamo nedodržiavania zákona a opakovane kontrolóri poukazujú aj na nedostatočné čerpanie európskych prostriedkov. Smutnou vizitkou je desaťročia pretrvávajúci zlý stav v zdravotníctve a zanedbaná je strategická práca s mládežou, ktorú štát nezvláda. „V dôležitých verejných politikách zaostávame nielen za susednými krajinami, ale aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám dlhodobo nedarí zvrátiť. Kľúčovým je v tomto smere fakt, že zodpovedné inštitúcie zlyhávajú v strategickom projektovom riadení a v tomto kontexte sa nevyvodzuje zodpovednosť za neriešenie či zanedbávanie situácie. To sa nakoniec prejavuje vo zvyšujúcej sa nedôvere verejnosti voči štátu, ale aj v niekoľkonásobnom predražovaní rozvojových investícií,“ upozorňuje  šéf národných kontrolórov Ľ. Andrassy. Stav verejných financií v spojení s nevyhnutnými modernizačnými projektmi, na ktorých môže stáť nový rastový model Slovenska, kladie zvýšené nároky na čo najúčelnejšie vynakladanie zdrojov a riadenie verejných politík. „Tu osobne vidím zásadnú rolu kontrolného úradu, ku ktorej spolu s bezmála tromi stovkami zamestnancov, pristupujeme s patričnou vážnosťou,“ podčiarkuje predseda NKÚ.

Národní kontrolóri v roku 2023 realizovali najviac, až pätnásť kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, v ktorej sa okrem iného zamerali na fungovanie a prínos novovzniknutých inštitúcií, akými boli napr. Slovensko IT či Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ďalej na hospodárenie štátnych účelových zariadení, obstaranie a vyraďovanie špeciálnej techniky v podmienkach finančnej správy či na účinnosť a efektívnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti. V strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie úrad šiestimi kontrolnými akciami preveril zmluvné vzťahy pre pripájanie škôl do internetu a ako boli využité výskumné inštitúcie pri riešení hrozieb pandémie. NKÚ sa v šiestich kontrolných akciách zameral aj na oblasť udržateľných verejných financií a fiškálnej politiky, napríklad preveroval organizáciu výstavy EXPO v Dubaji alebo opatrenia štátu pri riešení energetickej krízy. Zo strategickej oblasti Zdravie vykonal tri kontrolné akcie, preveril napríklad prípravu a realizáciu investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice v Martine alebo zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby. V rámci oblasti Environmentálna udržateľnosť kontrolóri preverovali bezpečnosť potravín v podmienkach Slovenskej republiky a zelenú infraštruktúru v mestách a obciach.

Národná autorita pre externú kontrolu v minulom roku vzhľadom na potrebu rýchlejšieho reagovania na nové situácie upravila svoju stratégiu a zaviedla tzv. plávajúce plánovanie. To umožňuje kontrolórom operatívnejšie reagovať na problémy v reálnom čase. NKÚ má ambíciu byť dobre fungujúcim vzorovým úradom, a to nielen v oblasti výkonu kontroly, ale aj smerom dovnútra. „Neustále pracujeme na tom, aby zamestnanci boli profesionáli, disponujúci dostatočnými kompetenciami a zručnosťami pre moderný výkon kontrolnej činnosti. Zaviedli sme do praxe nový systém kariérneho rastu a odmeňovania, ktorý odráža zvýšené nároky na kvalitu vysoko odbornej práce,“ uviedol šéf kontrolórov. Zároveň poslancom priblížil významný medzinárodný úspech, keď  NKÚ bol pred mesiacom zvolený za predsednícku krajinu EUROSAI, organizácie združujúcej európske národné kontrolné inštitúcie. Predsednícku pozíciu bude slovenský kontrolný úrad zastávať od roku 2027, dovtedy bude šéf slovenských kontrolórov prvým viceprezidentom EUROSAI. „Ide o vyjadrenie dôvery od našich zahraničných partnerov, že nás vnímajú ako stabilného a dôveryhodného partnera. Zároveň je to záväzok, že naša práca bude vysoko profesionálna nielen na národnej úrovni, ale budeme inšpiráciou minimálne pre našich európskych partnerov. To znamená, že budeme schopní aktívne využívať informačné systémy, globálne dáta, nástroje umelej inteligencie, ale aj metodiky, postavené na udržateľnosti či odolnosti verejných politík v kontexte globálnych kríz, ktorými sme prechádzali v ostatných rokoch,“ uzatvoril  Ľ. Andrassy.

 

Výročnú správu NKÚ SR za rok 2023 nájdete tu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2023 (pdf, 16MB)
 

Ľubomír Andrassy v NRSR. Foto: NRSR
 

Zdielať: