Tlačové správy 2024

Kancelária hlavy štátu dlhodobo funguje v rozpočtovo nestabilnom prostredí

Publikované: 17.05.2024


Bratislava 17. mája 2024 – Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR sa po piatich rokoch vrátili do prezidentského paláca, aby na záver mandátu prezidentky Zuzany Čaputovej skontrolovali, ako Kancelária prezidenta SR hospodárila s verejnými prostriedkami a nakladala s majetkom štátu. Rizikové sa javia dve oblasti, a to vládou a následne parlamentom schvaľovaný rozpočet na riadny chod Kancelárie. Ani v jednom z kontrolovaných rokov 2019 až 2023 totiž schválené rozpočty nepokrývali ani len reálne plánované potreby Kancelárie, napriek tomu, že o navýšenie limitu výdavkov žiadala každoročne. Druhou oblasťou je dvadsať rokov riešené bývanie prezidenta v rezidencii na Slavíne, kde síce Kancelária podnikla viaceré čiastkové kroky, avšak riešenie problému zostane na pleciach novej hlavy štátu. Ako príklad dobrej praxe pre iné štátne inštitúcie sa ukázal účinný vnútorný kontrolný systém Kancelárie prezidenta, v rámci ktorého kontrolóri nenašli žiadne nedostatky.

Infografika: Kontrola: Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR; Kontrolované obdobie: 2019 až 2023;  Kancelária prezidenta SR je príklad dobrého hospodára aj napriek tomu, že dlhodobo funguje v rozpočtovo nestabilnom prostredí.  NKÚ nezistil žiadne porušenie právnych predpisov. Vnútorný kontrolný systém môže byť vzorom iným štátnym inštitúciám.  Identifikované rizikové oblasti:  Rozpočet na riadny chod Kancelárie; Kancelária každoročne žiadala vládu o navýšenie limitu výdavkov; Rozpočet, ktorý schválila, nepokrýval ani len reálne plánované potreby; Kancelária nemala pri návrhoch rozpočtov istotu, v akej výške jej ministerstvo financií schváli zmeny rozpočtu. 20 Bývanie prezidenta na Slavíne; Bývanie prezidenta sa rieši už 20 rokov, vila zatiaľ postupne chátra; V roku 2019 sa konala medzinárodná študentská súťaž, návrhy rekonštrukcie sa nerealizovali; Kancelária podnikla viaceré kroky, avšak riešenie zostane na novom prezidentovi.
 

Národní kontrolóri sa zamerali na Kanceláriu prezidenta po piatich rokoch, keďže pravidelné kontroly pri ukončení mandátu prezidenta v rokoch 2015 a 2019 vyhodnotili ako prínosné a podobný postup zvolili aj pri iných významných inštitúciách. Skutočné výdavky Kancelárie mali v kontrolovaných rokoch stúpajúci trend, klesli medziročne len raz, a to z roku 2019 na rok 2020 a pohybovali sa vo výške od 5,7 do 8,7 milióna eur. Podstatnú časť tvorili bežné výdavky, najväčší podiel išiel na mzdy a odvody v priemere 89 zamestnancov, a to 63 %. Druhou významnou položkou boli výdavky na tovary a služby (priemerne 37 %). Kapitálové výdavky boli použité najmä na čiastkovú modernizáciu a rekonštrukciu budov v správe Kancelárie. Hodnota majetku, ktorý spravovala, a to hlavne nehnuteľnosti ako Grassalkovichov palác, Karácsonyiho palác, Lovecký zámoček v Tatranskej Javorine a rezidencia prezidenta na Slavíne, sa v sledovanom období zvýšila celkovo o približne jeden milión eur a na konci roka 2023 presiahla 19 miliónov eur. Hodnota majetku účtovne vzrástla hlavne vďaka modernizácii a rekonštrukcii budov, vrátane projektovej dokumentácie, obnove fasády a rekonštrukcii klimatizácie Grassalkovichovho paláca, obstarania softvérov, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov či fotovoltickej elektrárne na streche prístavby Karácsonyiho paláca. 

Ako zistil kontrolný úrad, pri čerpaní rozpočtu dodržala Kancelária prezidenta všetky záväzné výdavkové ukazovatele napriek tomu, že rozpočet celkových výdavkov kapitoly Kancelárie bol rozpočtovými opatreniami upravený v priebehu jednotlivých rokov o 11 až 57 % oproti schválenému rozpočtu. „Z hľadiska finančného plánovania je až prekvapujúce, že rozdiely medzi požadovaným a skutočne schváleným rozpočtom boli v takom veľkom rozpätí. Kancelária tak nemala pri návrhoch rozpočtov finančnú istotu, v akej výške jej rezort financií v priebehu roka schváli prekročenie záväzných ukazovateľov výdavkov potrebných na zabezpečenie jej riadneho chodu,“ upozornil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo s tým, že takto veľké rozdiely medzi požadovaným a skutočným rozpočtom môžu viesť k tomu, že financovanie úradu prezidenta a potreby výkonu funkcie hlavy štátu budú v prílišnej závislosti od tých, ktorí rozhodujú o výške uvoľňovaných finančných prostriedkov. Kontrolóri preto príslušným parlamentným výborom odporúčajú zaviazať vládu, aby pri stanovení záväzných ukazovateľov rozpočtu Kancelárie zohľadňovala reálne potreby kapitoly už pri schvaľovaní rozpočtu, s cieľom zabezpečiť jej bežný a nestranný chod, ako aj služby spojené s agendou najvyššieho ústavného činiteľa v krajine.

V roku 2019 na konci mandátu prezidenta Andreja Kisku kontrola NKÚ zistila viaceré nedostatky pri nakladaní s majetkom štátu v oblasti účtovníctva a pri vykonávaní základnej finančnej kontroly. Kancelária prezidenta prijala celkovo šesť opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolóri NKÚ prostredníctvom follow-up kontroly zistili, že päť opatrení viedlo k náprave. Jedno opatrenie sa týkalo porušenia zákona o správe majetku štátu v súvislosti s rezidenciou prezidenta na Slavíne, ktorá nebola udržiavaná v riadnom stave, dlhodobo chátrala a minimálne od roku 2004 neslúžila na reprezentatívne a dôstojné bývanie hlavy štátu. V súvislosti s plnením tohto opatrenia Kancelária prezidenta podnikla viaceré kroky, keď sa napríklad v roku 2019 konala medzinárodná študentská súťaž, ktorej cieľom bolo posúdiť možnosti, ako využiť prezidentskú vilu na Slavíne pre bývanie a štátnu reprezentáciu hlavy štátu. Výsledkom súťaže síce boli návrhy možností rekonštrukcie rezidencie, tie sa však nezrealizovali. V kontrolovanom období prebehli aj rokovania medzi rezortmi financií, zahraničných vecí a magistrátom hlavného mesta o problematike prezidentskej vily, aj tie však skončili bez konkrétneho výsledku. Táto problematika tak do ukončenia kontroly NKÚ nebola doriešená. „Aj z tohto dôvodu naši kontrolóri odporúčajú príslušným parlamentným výborom, aby zaviazali vládu vyriešiť dlhotrvajúci problém s rezidenciou prezidenta na Slavíne, ktorá neslúži správcovi majetku na plnenie jeho úloh,“ dodal podpredseda Ivančo.

Správa o výsledku z kontroly (pdf, 1,1 MB): Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR

Štruktúra rozpočtových výdavkov

Zdielať: