Aktuality

Späť

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa na pozvanie Združenia hlavných kontrolórov SR zúčastnil 19. septembra 2012 jeho XVIII slávnostného snemu,ktorý sa konal pri príležitosti 20. výročia založenia ZHK SR. Predseda NKÚ SRvo svojom vystúpení ocenil prácu hlavných kontrolórov a jej výsledky a poukázal na veľký význam tohto združenia pre zabezpečenie postavenia hlavných kontrolórov miest a obcí. Ocenil aj úroveň vzájomnej spolupráce medzi ZHK a NKÚ SR, najmä expozitúr, ktorá umožňuje riešenie konkrétnych problémov. Hovoril aj o spôsoboch podpory, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR hlavným kontrolórom poskytuje. Poukázal však aj na potrebu neustáleho zvyšovania odbornej a vzdelanostnej úrovne hlavných kontrolórov miest a obcí a pripomenul významnú funkciu vnútorného kontrolného systému, aj ako opory pre kontroly NKÚ SR. Na záver prisľúbil aj naďalej pomáhať ZHK v jeho cieľoch zlepšovania kontrolného procesu v samosprávach.

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Prezident Združenia hlavných kontrolórov SR Ľudovít Budzák osobne poďakoval predsedovi NKÚ SR Jánovi Jasovskému a odovzdal mu pamätnú plaketu, ako ocenenie za dlhoročnú a prínosnú spoluprácu Najvyššieho kontrolného úradu a Združenia hlavných kontrolórov SR.

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou