Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2023/1182
Názov:
Využitie záverov kontroly NKU pre optimalizáciu činnosti SPF.
Účel kontrolnej akcie:
Zistenie či po dvoch rokoch od ukončenia kontroly NKU je činnosť SPF cieľavedomejšia a nakladanie s
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Slovenský pozemkový fond

IČO
17335345
Sídlo
Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022 a 2023
Termín kontroly
18.06.2023 - 26.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Ku všetkým objednávkam boli priložené kontrolné listy z vykonania ZFK, pričom obidva dokumenty (objednávka a kontrolný list) nespĺňali náležitosti podľa § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. Objednávky, ako aj kontrolné listy, boli podpísané výlučne GR v časti štatutárni zástupcovia, ako aj v častiach za ostatné organizačné útvary, ktoré mali ZFK vykonať podľa druhu finančnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Opatrenie č. 66, prijaté na základe odporúčaní NKÚ SR z kontroly vykonanej v roku 2021, bolo splnené iba účelovo pre odpočet plnenia prijatých opatrení pre NKÚ SR a možno ho vyhodnotiť ako nesplnené, nakoľko Rozhodnutím GR č. 3/2023 o určení počtu pracovných miest na pracoviskách SPF bolo Rozhodnutie GR č. 11/2022 zrušené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovenie limitov výmery pozemkov 500 m2, resp. 100 m2 a podmienok predaja, zastavenie predaja a zámeny pozemkov v Pokyne GR č. 3/2022 nebolo v súlade s § 19 zákona č. 180/1995 Z. z. a § 3 NV SR č. 238/2010 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 180/1995 Z.z.
Pôsobnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie, ako dočasného poradného orgánu fondu, nebola upravená štatútom, alebo iným vnútorným predpisom, čím SPF nepostupoval v súlade s čl. 10 ods. 6 Organizačného poriadku. Neexistencia štatútov poradných orgánov vedie k riziku nehospodárneho nakladania s majetkom fondu. Z vyjadrenia SPF, ktoré predložil k vyžiadaniu č. 2 vyplýva, že v roku 2022 vyraďovacia a likvidačná komisia nezasadala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Napriek tomu, že SPF zabezpečil vypracovanie dokumentu „Politika riadenia rizík v SPF“, schválil ho a následne implementoval do interného predpisu, pri svojej činnosti uplatňoval politiku riadenia rizík len v obmedzenom rozsahu, nakoľko neviedol evidenciu rizík a nevyhodnocoval riziká aspoň raz za rok, čím porušil čl. IV Pokynu GR č. 18/2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
GR nepoveril na vykonanie dohľadu nad spisovou zápchou tri oprávnené osoby tak, ako ustanovil čl. III bod 1 Pokynu GR č. 6/2022, ale iba dvoch zamestnancov (zamestnanci na DVP) na základe poverení č. SPFZ157415/2022 a č. SPFZ157399/2022 z 19.09.2022. Poverenia neobsahovali náležitosti podľa čl. III bod 5 pokynu. Zo strany SPF neboli predložené žiadne dokumenty, ktoré by preukazovali výkon dohľadu nad projektom SZ podľa uvedeného pokynu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SPF pri určení funkčného platu desiatich zamestnancov nepostupoval v súlade s čl. 8 ods. 2 Zásad odmeňovania zamestnancov SPF, keď zamestnancom v skúšobnej dobe priznal vyšší osobný príplatok ako určoval interný predpis (15 %, resp. 25 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bol zamestnanec zaradený).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SPF v niektorých prípadoch oznámil zamestnancom úpravu funkčného platu oneskorene, čím nepostupoval v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 553/2003 Z.z.
SPF vystavil 14 zamestnancom po ukončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní, v ktorom buď vôbec neuviedol druh vykonávaných prác, alebo nesprávne uviedol ich funkčné zaradenie, čím nepostupoval v súlade s § 75 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou pracovných zmlúv, dodatkov k pracovným zmluvám a súvisiacich dokladov bolo zistené, že na niektorých z nich (dodatky k pracovným zmluvám, opisy pracovného miesta, pracovné náplne) neboli uvedené dátumy ich podpisu. V piatich dodatkoch bez dátumu podpisu bola uvedená ich účinnosť od 01.01.2023, resp. od 01.04.2023. V dodatku č. 1 k pracovnej zmluve uzatvorenej s jednou zamestnankyňou bol podpísaný 18.04.2023, bola uvedená jeho účinnosť od 01.04.2023.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
SPF v niektorých prípadoch nepostupoval pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce, pretože dohody neuzatvoril výnimočne, ale dlhodobo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
SPF vo viacerých DVP nevymedzil pracovnú úlohu výsledkom, pretože išlo o opakujúcu sa vykonávanú pracovnú činnosť vymedzenú druhom práce, čím nepostupoval v súlade s § 226 ods. 2 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nearchivovaním originálov dohôd a dodatku k dohode SPF nepostupoval v súlade s § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrnym poriadkom SPF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
SPF uzatvoril s fyzickými osobami DVP, v ktorých dohodol rozsah práce (pracovnej úlohy) v hodinách – spolu 350 hodín. V pracovných výkazoch zamestnankyne vykázali viac ako 350 hodín. Uvedené je porušením § 226 ods. 1 Zákonníka práce. SPF priznal zamestnankyniam na základe pracovných výkazov schválených nadriadeným zamestnancom vyššiu hrubú mzdu o 72 eur a o 140 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
v pracovných výkazoch vykázali zamestnanci v niektorých týždňoch viac ako 10 odpracovaných hodín. Uvedené je porušením § 228a ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. SPF akceptoval pracovné výkazy zamestnancov bez ich opravy, v dôsledku čoho im priznal vyššiu hrubú mzdu, ako im patrila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V pracovných výkazoch si 11 zamestnanci vykázali vo viacerých prípadoch v dňoch, keď odpracovali viac ako šesť hodín, v rámci odpracovaných hodín aj prestávky na obed. Uvedené je porušením § 91 ods. 5 Zákonníka práce. SPF akceptoval pracovné výkazy zamestnancov bez ich opravy, v dôsledku čoho im priznal vyššiu hrubú mzdu, ako im patrila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
SPF nepreukázal vykonanie VO na rovnaký charakter služby z pohľadu technickej, funkčnej, časovej a miestnej špecifikácie Týmto postupom fond porušil zákon č. 343/2015 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
SPF predložil Akčné plány boja proti korupcii na rok 2020 a 2021, ktoré vypracoval OVK. V roku 2022 tvorba, vyhodnocovanie a predkladanie akčného plánu prešla do kompetencie OCBK, ktorý bol zriadený prioritne na riešenie komplexnej agendy boja proti korupcii, protispoločenskej činnosti a kontroly transparentnosti. Práve od tohto obdobia nebol Akčný plán boja proti korupcii vyhotovený, ani vyhodnocovaný a nebol predložený Rade fondu, čím bol porušený čl. 17 ods. 2 písm. c), d), e) a f) Organizačného poriadku SPF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť