Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2024 KA-026/2024/1140 Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2024 KA-025/2024/1140 Predbežná štúdia - Dopravná chudoba
2024 KA-024/2024/1033 Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
2024 KA-023/2024/1181 Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
2024 KA-022/2024/1181 Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom
2024 KA-021/2024/1120 Pamiatkový informačný systém
2024 KA-020/2024/1060 Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
2024 KA-019/2024/1060 Prevencia zdravia
2024 KA-018/2024/1070 Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
2024 KA-017/2024/1100 Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2024 KA-016/2024/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023
2024 KA-015/2024/1060 Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
2024 KA-014/2024/1060 Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2024 KA-012/2024/1100 Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
2024 KA-011/2024/1063 Miestne akčné skupiny
2024 KA-010/2024/1063 Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
2024 KA-009/2024/1063 Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
2024 KA-008/2024/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2024 KA-007/2024/1032 Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2024 KA-006/2024/1032 Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
2024 KA-005/2024/1090 Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
2024 KA-004/2024/1140 Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
2024 KA-003/2024/1100 Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
2024 KA-002/2024/1033 Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2023 KA-051/2023/1062 Predbežná štúdia - Zdravotná prevencia a podpora zdravia
2023 KA-050/2023/1110 Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike
2023 KA-049/2023/1201 Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
2023 KA-048/2023/1063 ŽoP Centrálny ekonomický systém
2023 KA-047/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024
2023 KA-046/2023/1120 Vybrané položky príjmov obcí
2023 KA-045/2023/1120 Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
2023 KA-044/2023/1110 Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2023 KA-043/2023/1063 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
2023 KA-042/2023/1182 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR
2023 KA-041/2023/1130 Hluk v životnom prostredí
2023 KA-040/2023/1090 Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
2023 KA-039/2023/1070 Sociálne podniky
2023 KA-038/2023/1063 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020