Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2017 KA-036/2017/1020 Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-033/2017/1030 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
2017 KA-032/2017/1120 Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2017 KA-027/2017/1120 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO
2017 KA-020/2017/1031 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
2017 KA-018/2017/1140 Verejná osobná doprava v krajských mestách
2017 KA-016/2017/1060 Kontrola plnenia záväzkov Slovenskej republiky a finančných prostriedkov vynaložených pri zabezpečovaní kvality ovzdušia
2017 KA-015/2017/1060 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
2017 KA-013/2017/1060 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2017 KA-012/2017/1110 Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
2017 KA-009/2017/1060 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
2017 KA-008/2017/1090 Kontrola financovania škôl a školských zariadení
2017 KA-007/2017/1070 Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
2017 KA-006/2017/1060 Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2017 KA-004/2017/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
2017 KA-003/2017/1060 Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2016 KA-054/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
2016 KA-053/2016/1050 Kontrola implementácie a využívania Elektronického systému monitoringu osôb
2016 KA-052/2016/1050 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2016 KA-051/2016/1060 Kontrola postupu NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov.
2016 KA-050/2016/1027 Hodnotenie kvality kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov KA - 072/2015/1060
2016 KA-049/2016/1130 Kontrola efektívnosti a účinnosti investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie - vypracovanie predbežnej štúdie.
2016 KA-048/2016/1110 Kontrola ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“
2016 KA-047/2016/1060 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2016 KA-046/2016/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
2016 KA-045/2016/1060 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2016 KA-043/2016/1060 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie