Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2016/1080
Názov:
Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
Účel kontrolnej akcie:
Účinnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a kontrola kvality poskytovanej sociálnopráv
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Detský domov

IČO
00351628
Sídlo
Botanická 46, 91708 Trnava
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
20.06.2016 - 30.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spisy maloletých detí neobsahovali listinné záznamy a psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 305/2005 Z.z.
Liečebno-výchovnú činnosť v DeD vykonávala zamestnankyňa, ktorá na činnosť nemala dosiahnuté predpísané vysokoškolské vzdelanie. Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vykonávať len psychológ alebo liečebný pedagóg.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 305/2005 Z.z.

Detský domov Harmónia

IČO
00163261
Sídlo
Stavbárska 6, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
20.06.2016 - 30.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole účtovania zámennej zmluvy bolo zistené, že DeD nezaúčtoval cenu za dva znalecké posudky k hodnote majetku – trhovej hodnote majetku uvedenej v zámennej zmluve, ktorý DeD získal zámenou a podhodnotil tak hodnotu majetku, ktorý bol zaradený do užívania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Detský domov v Dunajskej Strede

IČO
00180513
Sídlo
Nezábudkova 474/3, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
20.06.2016 - 30.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spisová dokumentácia maloletého dieťaťa neobsahovala fotografie dieťaťa dokumentujúce život dieťaťa listinné záznamy o psychickom fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 305/2005 Z.z.
Spisová dokumentácia maloletého dieťaťa neobsahovala fotografie dieťaťa dokumentujúce život dieťaťa listinné záznamy o psychickom fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 305/2005 Z.z.
DeD vykonal hodnotenie plnenia plánu výchovnej práce s dieťaťom a jeho rodinou za obdobie od 01.07.2015 do 31.12.2015 v rozpore s § 55 zákona o sociálnoprávnej ochrane deti, pretože hodnotenie tohto plánu podľa citovaného ustanovenia sa vykonáva jedenkrát mesačne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 305/2005 Z.z.
Späť