Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2022/1061
Názov:
Obnova verejných budov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť napĺňanie stratégie a financovanie obnovy verejných budov
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Obnova verejných budov.pdf (1104924)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 – 2021 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.04.2022 - 27.09.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

NKÚ SR hodnotí Stratégiu (2020) ako čiastočne neúčinnú, keďže nenavrhuje potrebné stimuly resp. motivačné prvky, ktoré by zvýšili záujem vlastníkov/správcov verejných budov realizovať ich hĺbkové obnovy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
MDV SR nepreukázalo, že sa pri vypracovávaní Stratégie (2020) riadilo Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č.197/2017 a nepredložilo výstupné dokumenty z kontroly plnenia tohto uznesenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR považuje spôsob vyhodnocovania napĺňania cieľa stratégie za nedostatočný, zvlášť s ohľadom na nastavenie a implementáciu včasných korekčných mechanizmov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NKÚ SR poukazuje na neefektívnosť a neúčinnosť hodnotenia doteraz prijatých opatrení dlhodobých stratégií (2014, 2017 a 2020) zo strany MDV SR vzhľadom na pretrvávanie väčšiny prekážok a bariér v nich uvedených.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Aj napriek tomu, že všetky tri doteraz vydané dlhodobé stratégie poukazujú na potrebu zlepšenia dostupnosti údajov o budovách, nebola v rámci tohto obdobia vytvorená komplexná databáza budov a ani Stratégia (2020) nestanovuje takúto záväznú úlohu. Pre chýbajúce koherentné dáta z dostupných informačných databáz o budovách nie je možné vypočítať mieru obnovy verejných budov. Tento stav bude trvať, kým nebude táto prekážka odstránená.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť