Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2022 KA-044/2022/1032 Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
2022 KA-043/2022/1031 Hospodárenie Slovenského národného divadla
2022 KA-042/2022/1062 Stav a úroveň plnenia vybraných opatrení prijatých Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na základe kontrol NKÚ SR vykonaných v rokoch 2016 až 2020
2022 KA-041/2022/1062 Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC
2022 KA-040/2022/1033 Systém programového rozpočtovania v štátnej správe.
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2022 KA-038/2022/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
2022 KA-037/2022/1090 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2022 KA-032/2022/1120 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
2022 KA-031/2022/1120 Podpora cyklistickej dopravy
2022 KA-030/2022/1120 Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
2022 KA-029/2022/1090 Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2022 KA-028/2022/1090 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
2022 KA-027/2022/1090 Športová infraštruktúra na základných školách
2022 KA-026/2022/1140 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
2022 KA-025/2022/1140 Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
2022 KA-023/2022/1063 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
2022 KA-022/2022/1032 Využívanie systému eHealth
2022 KA-021/2022/1032 Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
2022 KA-020/2022/1032 Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
2022 KA-019/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-018/2022/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva životného prostredia SR a organizácií v jeho pôsobnosti
2022 KA-017/2022/1033 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
2022 KA-016/2022/1031 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
2022 KA-015/2022/1031 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
2022 KA-014/2022/1061 Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
2022 KA-013/2022/1031 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
2022 KA-012/2022/1061 Obnova verejných budov
2022 KA-011/2022/1061 Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2022 KA-009/2022/1130 Národné zdravotné registre NCZI
2022 KA-008/2022/1070 Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
2022 KA-007/2022/1070 Systém prenájmu poľovných pozemkov
2022 KA-006/2022/1060 Hospodárenie v NDS, a.s.
2022 KA-005/2022/1070 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
2022 KA-004/2022/1110 Spotrebiteľské práva občana