Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2022/1032
Názov:
Využívanie Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť projekt elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb po šiestich rokoch
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016-2021
Termín kontroly
03.08.2022 - 30.01.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Komisia na vyhodnotenie ponúk nepostupovala v súlade s § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, keď referencie uchádzača, ktoré nepotvrdzovali, že v predchádzajúcich 3 rokoch osobne realizoval minimálne 5 predložených referenčných zákaziek/projektov IS určených na monitoring osôb, vyhodnotila tak, že uchádzač ICZ Slovakia, a.s. splnil zákonné podmienky ustanovené v § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. a kritériá určené v Oddiele III.2.3) Technická spôsobilosť bod 3.1 v Oznámení o vyhlásení VO, resp. v Súťažných podkladoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Celková kapacita projektu ESMO ani ku dňu ukončenia kontroly nedosiahla plánovanú kapacitu 2 000 elektronicky monitorovaných osôb ročne, a to napriek tomu, že tento parameter bol od začiatku projektu ESMO deklarovaný a vyplýval zo štúdie uskutočniteľnosti ESMO, zo Žiadosti o NFP, zo Zmluvy o poskytnutí NFP, z podkladov Výpočtu PHZ k VO v roku 2013, zo Súťažných podkladov v rámci VO v roku 2013, zo Zmluvy o poskytovaní komplexných služieb k ESMO.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
MS SR nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) cit. zákona, keď neefektívne používalo: • zakúpené technické zariadenia ZNKP/OIZ 860 v počte 1000 ks ZNKP + 1000 ks OIZ 860 (ako kit) v celkovej sume 2 430 000,00 eur s DPH v roku 2014, z ktorých nebolo doteraz za 7 rokov použitých (836 ks ZNKP + 836 ks OIZ 860) v hodnote viac ako 2 mil. eur s DPH, • 100 ks zakúpených jednoprvkových technických zariadení na určenie polohy ZUPKOJ v roku 2020 v celkovej sume 162 000,00 eur, ktoré boli MS SR dodané v januári 2021, v čase výkonu kontroly boli v pilotnej prevádzke a viac ako jeden rok neboli použité na monitorovanie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa Zmluvy o poskytovaní komplexných služieb k ESMO sa predpokladalo dodanie 300 ks OIZ 700. Napokon skutočne dodaných bolo 350 ks OIZ 700. Nesúlad sa týkal aj dodávky monitorovacích jednotiek na alkohol (ZKPA). Žiadosť o poskytnutie NFP predpokladal nákup 500 ks monitorovacích jednotiek na alkohol, ale v Zmluve o poskytovaní komplexných služieb k ESMO bola zmluvne dohodnutá dodávka len 50 ks monitorovacích jednotiek na alkohol (ZKPA). Konanie verejného obstarávateľa (MS SR) bolo v rozpore s § 45 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko uzavretá zmluva bola v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou s úspešným uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
MS SR porušilo jednu z podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, podmienku päťročnej udržateľnosti projektu, čo znamená, že v období piatich rokov od jeho riadneho finančného ukončenia došlo k podstatnej zmene projektu definovanej v čl. 57 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. MS SR ako prijímateľ neobjektívne informoval riadiaci orgán tým, že v následnej monitorovacej správe č. 5 zaradil výdavky na nákup nových TZ v objeme 2 058 900,00 eur s DPH do prevádzkových nákladov projektu. Zároveň neuviedol v správe, že došlo k obmene 30 % TZ, ktoré boli základnou infraštruktúrou projektu, nebol to len spotrebný materiál. Uhradením nákupu nových TZ z rozpočtových prostriedkov kapitoly MS SR a z kapitoly VPS došlo k porušeniu ustanovenia Zmluvy o NFP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na likvidačnom liste (faktúry č. 90088660 / č. 18, zo dňa 20.01.2021) absentuje zápis, kto a kedy vykonal zmenu klasifikácie, čiže opravu ekonomickej klasifikácie. Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného záznamu / zápisu pred opravou a po oprave podľa § 34 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Platobný príkaz na likvidačnom liste (faktúry č. 90088660 / č. 18, zo dňa 20.01.2021) pri realizácií úhrady záväzku neobsahoval predpis účtovného zápisu k predmetu účtovníctva podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve platného v danom čase.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložené účtovné záznamy dokladov zo dňa 04.10.2022, 26.10.2022 neobsahovali číselné označenie účtovného dokladu z ekonomického systému MS SR podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve. Taktiež tieto účtovné záznamy neobsahovali podpisové záznamy podľa § 10 ods. 1 písm. a) a f) zákona o účtovníctve. Obsah predložených účtovných záznamov MS SR nedeklaruje, kto bol zodpovedný na MS SR za tieto jednotlivé účtovné prípady, a kto bol zodpovedný za ich zaúčtovanie v ekonomickom systéme MS SR. MS SR neuviedlo dôvody, prečo účtovalo tú istú faktúru od toho istého dodávateľa v rovnakej sume niekoľkokrát vo svojom účtovníctve v rôznych mesiacoch počas roka 2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovaním samostatne hnuteľných veci vo vyššej hodnote než je 1 700,00 eur, životnosťou dlhšou ako jeden rok do nákladov v danom čase MS SR konalo v rozpore s § 21 ods. 3 písm. b) postupov účtovania pre ROPO, § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, s § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
predložené hlavné knihy MS SR neobsahovali ročné obraty strany Má dať a strany Dal tohto účtu, jeho zostatok k 31.12.2021. Predložená hlavná kniha neobsahuje náležitosti podľa § 4 ods. 2, § 8 ods. 3, § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predpokladanú dobu používania zariadení (ZUPKO, ZVB, ZUPKOJ, zakúpených na základe faktúry č. 90088660 / č. 18, zo dňa 20.01.2021) podľa inventárnej karty si MS SR určilo ako dvojročnú. Predpokladaná doba používania zariadení kopíruje záručnú dobu určenú dodávateľom. Kúpna zmluva neuvádza predpokladanú dobu používania jednotlivých zariadení. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku (§ 30 ods. 2 postupy účtovania pre ROPO). Odpisový plán by mal zohľadňovať dobu použiteľnosti, okrem toho má zohľadňovať očakávané použitie a intenzitu jeho využitia (§ 30 ods. 7 písm. a) postupy účtovania pre ROPO). Rizikom určenia krátkej doby použiteľnosti zariadení (ZUPKO, ZVB, ZUPKOJ), bude mať za následok, že v nasledujúcom roku bude v účtovnej evidencii MS SR hodnota týchto zariadení nulová, pričom zariadenia budú funkčné / nepoužité. MS SR nepostupovala v tomto prípade podľa § 30 ods. 2 postupov účtovania pre ROPO, lebo predpokladaná doba používania zariadení je dlhšia ako 2 roky. Nastavená doba používania uvedená v inventárnych kartách nie je v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložený účtový rozvrh vedený pod názvom ÚR – priradenie UHK k EK za účtovný okruh 100 za organizačnú zložku MS SR neobsahoval účty účtových tried ako - účtovná trieda 0 – dlhodobý majetok, účtovná trieda 1 – zásoby, časť účtov účtovnej triedy 2 – finančné účty, časť účtov účtovnej triedy 3 – zúčtovacie vzťahy, účtovná trieda 4 – vlastné imanie a dlhodobé záväzky podľa § 4 ods. 2 a preukázateľnosť podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, podľa § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Predložený účtový rozvrh ku kontrole v elektronickej podobe nemal atribúty komplexného účtovného záznamu za organizačnú štruktúru MS SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z obsahu účtového rozvrhu vedený pod názvom ÚR – priradenie UHK k EK za účtovný okruh 100 za organizačnú zložku MS SR nebolo možné identifikovať účtovné obdobie, kedy bol tento účtovný rozvrh platný, či reflektoval na potreby MS SR a bol úplný. Nejasnosti zistené pri účtovom rozvrhu majú charakter nesúladu s čl. 6 ods. 2 smernice č. 8/2015 MS SR o finančnom riadení a základnej finančnej kontrole. Účtový rozvrh je MS SR povinné uchovávať 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka podľa § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MS SR uzatvorením Zmluvy o Obnove TZ v objeme 2 058 900,00 eur s DPH zo dňa 21.12.2020 nekonalo v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia podľa § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. MS SR sa zaviazalo na plnenie zmluvy pričom malo vedomosť, že nemá prostriedky zabezpečené v rozpočte na príslušný rok 2020 + 2 rozpočtové obdobia. Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 19 ods. 5 : „Subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku“, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods.1 písm. f) cit. zákona, prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MS SR zvoleným postupom v rámci verejného obstarávania Obnova TZ pre ESMO nedodržalo ustanovenie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. MS SR stanovilo PHZ vyžiadaním od súčasného (a zároveň pôvodného) dodávateľa. V časti A.4 Podmienky účasti v bode 3.1 MS SR obmedzilo účasť, tým, že požadovalo predložiť od uchádzačov zoznam dodávok tovaru kompatibilných s riešením Attenti GPS tracking a/alebo Attenti Domestic Violence GPS Proximity Notification System, referenciou s minimálnou hodnotou 60 000,00 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
MS SR v časti B.1 Opis predmetu zákazky v bode II. Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky určil technickú špecifikáciu TZ, tak, že všetky dodávané TZ musia byť kompatibilné s Centrálnym monitorovacím systémom (CMS) od výrobcu Attenti verzia 12.1.50.xxx, ktoré boli zároveň presne špecifikované, vrátene fotografií TZ v bode II. V technickej špecifikácii. Podľa bodu I. Vymedzenie predmetu zákazky mohli uchádzači predložiť aj ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality. Zvolený postup MS SR nebol v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzači síce mohli predložiť ekvivalentné výrobky, no pre nekompatibilitu SW s CMS sa v súťaži mohli prakticky uplatniť jedine výrobky od spoločnosti Attenti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt oneskorenou úhradou vyššie uvedených faktúr konal v rozpore s čl. 6 – Ceny a platobné podmienky, bod 1 a 2 Zmluvy SLA v znení neskorších dodatkov, v ktorých sú stanovené lehoty splatnosti jednotlivých faktúr. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich doručenia objednávateľovi, čo sa vo vyššie uvedených prípadoch nestalo. Kontrolná skupina v týchto prípadoch identifikovalo riziko vzniku nehospodárneho konania, ktoré by nastalo sankcionovaním zo strany dodávateľa vo forme úrokov z omeškania. Tie by predstavovali sumu 3 661 eur. Súčasne bolo identifikované riziko možnosti ukončenia zmluvy v zmysle článku 14 bod 5 písm. b) zmluvy SLA, podľa ktorého poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od SLA, ak objednávateľ sa opakovane omešká s úhradou splatných faktúr o viac ako 30 dní odo dňa splatnosti faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nepreukázal dosiahnutie ekonomických úspor, ktoré boli podľa štúdie uskutočniteľnosti primárnym cieľom projektu ESMO, čím nepostupoval v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Deklarované úspory vypočítané na základe počtu monitorovaných osôb za rok, ktoré kontrolovaný subjekt predložil nie sú reálne a metodicky správne. Reálne dosiahnuté úspory je možné vyrátať len na základe skutočného počtu dní a počtu osôb, ktorým bol EM nasadený, v porovnaní so skutočne vynaloženými nákladmi na prevádzku ESMO. Kontrolná skupina, na základe predložených faktúr, skutočne vynaložených nákladov a prepočtu predpokladaných úspor pri skutočnom počte osobodní nasadenia EM konštatuje, že ekonomická návratnosť, ako hlavný cieľ projektu ESMO nebola dosiahnutá. Počas 6 rokov od spustenia projektu predpokladané prevádzkové úspory nedokázali pokryť náklady spojené s prevádzkou a riadením projektu, zároveň návratnosť vstupných nákladov počas 6 rokov prevádzky nebola dosiahnutá. Naopak, projekt ESMO naakumuloval stratu, ktorá je vyššia ako vstupné investície, ktoré boli realizované v roku 2015.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť