Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2022/1060
Názov:
Hospodárenie v NDS, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie v NDS, a. s.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Hospodárenie v NDS, a. s..pdf (1291250)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2018-2021
Termín kontroly
31.01.2022 - 29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolné zistenie : Za sledované obdobie nebol plán obstarania investičného majetku splnený ani v jednom roku. V roku 2021 bol plán plnený len na 64,76 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V čase výkonu kontroly (30.09.2022) neboli schválené dodatky č.1 (193 mil. eur) a č.2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR za rok 2022 čo neumožňovalo čerpať kapitálové transfery.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 197 ods. 7 ObZ členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúce sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ. Dozorná rada pri výkone svojej činnosti sa z hlavnej knihy nedozvie stav a pohyb prioritného infraštruktúrneho majetku, napríklad pri pozemkoch, stavbách lebo analytické členenie účtov podľa druhu majetku NDS v účtovníctve nereflektuje na túto potrebu definovanú v § 2 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Pri odsúhlasovaní číselných údajov medzi výkazom o finančnej situácií za rok 2020 a poznámok boli kontrolou zistené nezrovnalosti pri pohľadávkach z dotácií. Na str. 3 vo výkaze o finančnej situácii za rok 2020 je uvedená suma 247 366 tis. eur. V poznámkach za rok 2020 na str. 18 je uvedená suma 263 087 tis. eur. Rozdiel je v sume 15 721 tis. eur. Vo výkaze o finančnej situácii za rok 2021 sa táto číselná nezrovnalosť opakuje aj pri roku 2020. V hlavnej knihe (IFRS, SAP) k 31.12.2020 je vykazovaný stav pohľadávok z dotácií v sume 247 365 tis. eur. Ide o nesúlad údajov medzi výkazom o finančnej situácii ku koncu obdobia k 31.12.2020 a poznámkami, ktoré obsahovali účtovné politiky a ďalšie vysvetľujúce informácie k výkazom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NDS je povinná okrem zostavenia účtovnej závierky zostaviť výkazy vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona o účtovníctve zostavených k 31.12. Pri kontrole evidovaných údajov boli zistené rozdiely medzi IUZ a týmto výkazmi. Nasledujúce tabuľky zobrazujú tieto rozdiely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje nezrovnalosti pri číselnom vykazovaní položiek v krátkodobých záväzkoch vo výkazoch vybraných údajov z IUZ a IUZ NDS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Individuálna účtovná závierka v časti 3 Prehľady významných účtovných postupov v časti a) obsahuje informáciu, že tento dokument je zostavený „len pre všeobecné použitie“. NDS nešpecifikuje ďalej pojem „všeobecné použitie. Potom NDS uvádza: „Informácie uvedené v týchto dokumentoch podľa NDS nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia účtovnej závierky podľa NDS by sa nemali spoliehať na tieto dokumenty ako jediný zdroj informácií pri svojom rozhodovaní“. Zverejnením tohto oznámenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFSR sa NDS nezbavuje zodpovednosti za informácie, ktoré v nich uvádza. Týmto oznamom NDS ako subjekt verejnej správy nepôsobí dôveryhodne, keď varuje ich používateľov vopred, že údaje uvedené v týchto dokumentoch nemôžu byť zdrojom pre ich rozhodovanie, majú si hľadať a potvrdzovať informácie inde a inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nastavenie zmluvných podmienok predaja stavebného materiálu a zariadenia staveniska D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala má charakter „dodávateľského úveru“, ktorým si NDS kráti cash flow.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zmluvy na krátkodobé bankové úvery medzi NDS a bankami neboli uzatvorené na kalendárny rok ale na hospodársky rok – 01.12. 20xx – 30.11.20xx. NDS má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 3 ods. 3 zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka, ktorá je subjektom verejnej správy, právnická osoba s majetkom štátu si nemôže uplatniť hospodársky rok podľa § 3 ods. 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výrazný pokles vynaložených nákladov na údržbu a opravu stavebných častí diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2020 a 2021 s negatívnym dopadom na plnenie strategického cieľa poskytovať kvalitné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Priebežné plnenie čiastkového cieľa - príprava zásobníka projektov v dĺžke 735 km k 31.12.2021 je nedostatočné, pretože z celkového počtu 72 projektov je 53 nesplnených, 16 splnených po termíne a len 3 projekty sú splnené v termíne. Cieľ odovzdať do užívania 110 km nových úsekov diaľnic bol plnený v rozsahu len 52,76 km.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absentuje jednoznačné vyhodnotenie plnenia ročného plánu výberu eDZ, absentuje primerané zastúpenie nákladových ukazovateľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne znášanie nákladov na poistné v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti tým, že umožňuje priniesť majetkový prospech riadiacim zamestnancom a členom orgánov NDS, ktorí sa na úhrade nákladov na poistenie podieľajú v rozsahu len 2 %.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Evidenčný stav pozemkov v systéme GIS nezodpovedá reálnemu stavu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že inventúrny súpis neobsahoval údaje o stave majetku s uvedením množstva, došlo k porušeniu § 30 ods. 2 písm. c) zákona o účtovníctve podľa ktorého Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje: stav majetku s uvedením jednotiek množstva. Inventúrny súpis neobsahoval taktiež údaj o dni začatia a skončenia inventúry v zmysle § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR v rámci preverenia procesu predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP zistila, že v internej riadiacej dokumentácii nebolo stanovené kto je zodpovedný za predkladanie žiadosti o NFP, kto je oprávnený na vykonanie kontroly správnosti a úplnosti predloženej žiadosti o NFP ani aké sú lehoty na ich podávanie a schvaľovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR v rámci preverenia procesu predkladania žiadostí o platbu zistila, že v internej riadiacej dokumentácii NDS, a.s. nebol upravený proces predkladania žiadostí o platbu, kto je oprávnený na vykonanie kontroly správnosti a úplnosti predložených žiadostí ani aké sú lehoty ich predkladania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť