Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2022/1140
Názov:
Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť účinnosť nastavenia systému modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav (ŽKV).
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

IČO
35914939
Sídlo
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
20214 - 2021
Termín kontroly
12.07.2022 - 14.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nestrategické riadenie modernizácie ŽKV pre: • chýbajúcu záväznú stratégiu schválenú príslušnou autoritou, • súbežnú prípravu dvoch rôznych, vzájomne nesúladných dokumentov – dlhodobej stratégie a krátkodobého plánu, • uprednostnenie krátkodobého podnikateľského plánu pred dlhodobou stratégiou.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatočná analýza rizík ohrozujúcich modernizácie ŽKV a neprijatie opatrení na zmiernenie ich dôsledkov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nedostatočná analýza možných alternatívnych riešení modernizácie ŽKV a chýbajúce zdôvodnenie výhodnosti modernizácie ŽKV formou kúpy nových ŽKV a prechodu z klasických súprav na UcJ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci zámer modernizácie – neurčenie budúceho želaného stavu ŽKV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Určenie nevhodných, nedostatočných a nesprávne formulovaných cieľov a merateľných ukazovateľov modernizácie ŽKV v stratégii 2018 – 2025 a v podnikateľských plánoch ZSSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neurčenie merateľných ukazovateľov k nepriamo uvedeným výsledkovo (kvalitatívne) orientovaným cieľom modernizácie ŽKV v europrojektoch, stratégii 2018 – 2025 a v podnikateľských plánoch ZSSK.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúca jasná hierarchia cieľov modernizácie ŽKV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci záväzný časový plán obmeny a modernizácie ŽKV pre nedostatočné, resp. v priebehu roka viackrát menené limity rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neurčenie zodpovednosti za plnenie stratégií 2018 – 2025 a 2030, resp. cieľov v nich uvedených.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúci systém sledovania a hodnotenia výsledkov modernizácie ŽKV a jej vplyvu na chod ZSSK. Monitorovanie a hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov len z pohľadu konkrétnych europrojektov modernizácie ŽKV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nespracovanie projektových zámerov modernizácie ŽKV z vlastných zdrojov ZSSK ku všetkým takto financovaným projektom (len k jednému).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Štyri projekty modernizácie (spred marca 2019) nevychádzali zo žiadnej stratégie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Závislosť modernizácie ŽKV od zdrojov EÚ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nemožnosť dlhodobého plánovania investícií pre chýbajúcu perspektívu finančnej a programovej stability.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Neprepojenie konkrétnych aktivít, resp. investičných akcií uvedených v stratégii 2018 – 2025 na už zrealizované, resp. plánované projekty. Chýbajúce jasne definované financovanie týchto aktivít.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Europrojekty sa odvolávali na oficiálne neschválené, t. j. nezáväzné dokumenty (stratégia 2018 – 2025, stratégia 2030, prevádzková stratégia ZSSK v oblasti zabezpečovania služieb v regionálnej ŽOD do roku 2023).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Stratégia 2018 – 2025 neobsahovala prínosy z europrojektov v podobe environmentálneho hľadiska a budovania IDS.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zmapovanie počtov a vekovej štruktúry ŽKV. Zanalyzovanie a zhodnotenie stavu ŽKV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nárast priemerného veku HKV a OV v priebehu kontrolovaného obdobia, pretrvávajúca nepriaznivá veková štruktúra ŽKV. Vozový park starol rýchlejšie ako bola miera jeho modernizácie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nesplnenie plánu zníženia % záloh ŽKV a nárast poruchovosti nových a modernizovaných ŽKV.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zisťovanie spokojnosti cestujúcich.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť