Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2021/1100
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či boli odstránené nedostatky v hospodárení obce a pominuli dôvody na trvanie nútenej sprá
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Turá

IČO
00307602
Sídlo
Turá 78, 93551 Turá
Kontrolované obdobie
roky 2018 - 2021 a vprípade potreby objektívneho posúdenia preverovaných skutočností aj iné súvisiace obdobia
Termín kontroly
11.07.2021 - 27.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala za kontrolované roky 2018 - 2020 overenú účtovnú závierku audítorom, čím porušila ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemala za kontrolované roky 2018 - 2020 overenú účtovnú závierku audítorom
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec tým, že nevykonala zmenu zmluvných podmienok, nepostupovala podľa § 43 Občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 40/1964 Zb.
obec tým, že nezabezpečila nepretržité zverejnenie zmluvy po dobu najmenej päť rokov od nadobudnutia účinnosti, nepostupovala v súlade s § 5a ods. 14 zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec tým, že nechránila majetok pred stratou, keď nevykonala všetky úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, si nesplnila povinnosť podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec tým, že si nenárokovala pohľadávku voči bývalému starostovi J. Bogárovi na základe rozhodnutia súdu vo výške 6 573,64 eur a vyradila pohľadávku z majetku obce, nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. b), c), d) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že pohľadávku voči bývalému starostovi neevidovala a nevymáhala, nepostupovala v súlade s 7 ods. 2 písm. b), c), d) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec tým, že osobné motorové vozidlo vyradila z evidencie majetku obce, porušila ustanovenie § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V prípade darovania, resp. sponzorstva bola obec povinná uzatvoriť príslušný typ zmluvy v zmysle Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka. Vzhľadom ku charakteru zabezpečovacích potrieb (verejné) a majetku (obecný) bola obec povinná zverejniť informácie v zmysle § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám o spôsobe nakladania s majetkom obce, ktorý sa darovaním stáva vlastníctvom obce. Z hľadiska transparentnosti a preukázateľnosti nadobudnutia majetku bola obec povinná zmluvu uzatvoriť a zverejniť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Späť