Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2021/1100
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť, či boli odstránené nedostatky v hospodárení obce a pominuli dôvody na trvanie nútenej sprá
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť