Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2021/1063
Názov:
Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť riadenie projektov vyraďovania oboch blokov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 s cie
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

IČO
35946024
Sídlo
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Kontrolované obdobie
2012-2021
Termín kontroly
19.09.2021 - 22.03.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Rozsah, stanovenie základných postupov, zodpovednosti a právomoci zamestnancov JAVYS, ktorí vstupujú do procesu plánovania a realizácie VA, vrátane centrálnej evidencie sťažností a postupu pri ich vybavovaní, upravuje ZS VA účinná od 01.06.2021. ZS VA je záväzná pre všetkých zamestnancov JAVYS zúčastnených pri výkone VA a zároveň sa vzťahuje na všetky sťažnosti prijaté v spoločnosti a postúpené VA. Prešetrovaním sťažností sa podľa ZS VA chápe činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav vecí a jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi alebo internou dokumentáciou, na ktoré sťažovateľ v sťažnosti poukazuje. Prešetrovanie sťažností, označované v ZS VA ako špeciálny audit, má prednosť pred plánovaným vnútorným auditom. Ďalšou činnosťou VA je vybavovanie doručených podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z.z. V zmysle §10 ods. 3 zákona 357/2015 zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním auditu. NKÚ SR má za to, že prešetrovanie sťažností, podnetov a podaní od fyzických alebo právnických osôb nie je auditnou činnosťou a ani nesmie byť v kompetencii vnútorného audítora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V schvaľovacom liste ZS VA je uvedený ako vlastník subprocesu vedúci OVA, vlastník základného procesu vedúci odboru ISM a riadenia dokumentácie a ako odporučili vedúci zamestnanci spoločnosti (odboru podpory riadenia, útvaru riadenia a ľudských zdrojov, divízie vyraďovania A1 a nakladania s RAO a VJP, divízie vyraďovania V1 a PMU, divízie financií a služieb a divízie bezpečnosti) a schválil generálny riaditeľ. Organizačne je OVA podriadený predstavenstvu, vedúci zamestnanci, ktorí odporučili ZS VA na schválenie sú podriadení generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Zároveň, vlastníkom základného procesu je vedúci útvaru ISM a subprocesu, ako podriadeného procesu, je OVA. Obe skutočnosti, tzn. rozdielne línie kompetencií ako aj podriadenosť v procese auditu, NKÚ SR považuje za ohrozenie nastavenia (vnútorným písomným postupom) nezávislosti v nastavení činnosti vnútorného auditu. Takéto zasahovanie do procesov môže mať za následok ohrozenie objektívneho posúdenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Proces vypracovania ročných plánov činnosti OVA zahrňujúci ich prípravu a schvaľovanie vrátane termínov ich vypracovania nie je upravený ZS VA.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ročné plány OVA neobsahovali také podstatné náležitosti ako je cieľ auditu, auditované obdobie, povinnú osobu a ani vnútorného audítora, prípadne zamestnanca vykonávajúceho vnútorný audit, pričom pri tvorbe plánov VA by sa malo vychádzať z časového fondu a brať do úvahy vedomosti, zručnosti a iné kompetencie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Podľa ZS VA a štandardov má program auditu obsahovať cieľ auditu, jednotlivé oblasti preverované auditom a kritériá. Z predložených programov vyplývalo, že takýmito kritériami boli všeobecne nastavené IRA, zákony, nariadenia, podniková kolektívna zmluva a pod. Kritériá by pritom mali byť meradlom pre konzistentné a primerané vyhodnotenie predmetu VA a majú tvoriť základ pre vyhodnotenie dôkazov kontroly a vypracovanie zistení a záverov kontroly. Kontrolovaný subjekt si stanovoval tieto kritériá na základe svojich skúseností a znalostí, pričom neboli jednoznačne určené a zdokumentované.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Ročné plány VA na roky 2012-2022 neboli zostavené na základe objektívnej analýzy a hodnotenia rizík, vyplývajúcich z úloh a cieľov JAVYS a ich pravidelného prehodnocovania, z čoho vyplýva absencia rizikovo zameraného prístupu pri plánovaní činnosti OVA. Cieľom rizikovej analýzy je pritom vyhodnotiť riziká v jednotlivých procesoch/oblastiach ako aj posúdiť vnútorné kontrolné prostredie za účelom získania spoľahlivého základu pre tvorbu plánov VA. Plán činností OVA musí byť založený na zdokumentovanom hodnotení rizika, ktoré sa vykonáva aspoň raz ročne.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolou NKÚ SR boli identifikované aj ďalšie druhy VA, a to opakovaný a následný VA, ktorých existencia vyplynula z prehľadu o vykonaných VA a ktorý bol kontrolnej skupine NKÚ SR predložený. Uvedená terminológia nie je upravená žiadnym vnútorným písomným postupom spoločnosti. Podľa písomného vyjadrenia spoločnosti ide o zaužívanú terminológiu, pričom OVA pri vykonávaní týchto auditov postupuje v zmysle štandardov a postupov uvedených v ZS VA. Na základe uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje nejednoznačnosť v pomenovaní jednotlivých druhov VA, čo nebolo žiadnym spôsobom vnútorne upravené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výstupom z práce OVA sú správy z auditov, pričom OVA neuplatňuje § 22 zákona č. 357/2015 Z. z., podľa ktorého o zistených nedostatkoch z auditu oprávnená osoba vypracuje návrh čiastkovej správy alebo návrh správy a čiastkovú správu. Správy z auditu prerokováva vedúci audítorskej skupiny najprv s povinnou osobou, potom s predsedom predstavenstva (GR). V zmysle ZS VA môže byť správa z auditu na základe rozhodnutia predsedu predstavenstva (GR) prerokovaná v porade GR a odporúčania auditu budú prijaté ako úlohy z porady GR. Podľa NKÚ SR, takýmto nastaveným spôsobom nie je zabezpečená auditná stopa, ktorá by preukazovala podané námietky a vyhodnotenie ich opodstatnenosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
ZS VA neupravuje spôsob podávania v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v správe. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu majú auditované osoby právo vyjadriť sa k obsahu správy a taktiež podať námietky prostredníctvom príslušného riaditeľa divízie, ktorý sa k uvedeným skutočnostiam môže vyjadriť na ich prerokovaní. Pokiaľ ide o návrh opatrení, ide o interaktívnu činnosť tak OVA ako aj auditovaného subjektu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolná skupina preverením obsahu ZS VA zistila, že so správami z mimoriadnych auditov nie je oboznamovaný vedúci auditovaného subjektu (povinná osoba) a dotknuté útvary. Podľa písomného vyjadrenia spoločnosti – „Postup uvedený v bode 5.4.1.9 ZS VA sa týka mimoriadnych auditov, v rámci ktorých OVA aj s prihliadnutím na špecifický predmet auditu s auditovaným subjektom komunikuje priebežne vzhľadom na neodkladnosť. Mimoriadny audit má prednosť, je nastavená vyššia priorita a jednotlivé zistenia sa prerokovávajú s auditovaným subjektom a ten sa k nim vyjadruje priebežne. V kontexte uvedeného si uvedomujeme, že formulácia nie je štandardná a z toho dôvodu bude uvedená výnimka z predmetného bodu vo vydaní ZS č. 8, ktorá sa práve pripravuje, vypustená. Historicky bol však aj napriek spomínanej formulácii vždy auditovaný subjekt s obsahom správy oboznámený, vzhľadom k tomu, že aj mimoriadne audity sa predkladajú do porady GR vo forme materiálu, s ktorým je príslušný riaditeľ divízie vopred oboznámený a zistenia s ním prerokované.“
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Termín na vypracovanie materiálu na poradu GR o činnosti OVA nebol upravený vnútorným písomným postupom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zameranie činnosti OVA považuje NKÚ SR vzhľadom na vykonané VA ako aj celkové zameranie činnosti za nevyvážené. Približne 12% všetkých VA tvoria špeciálne audity zabezpečujúce prešetrovanie sťažností, podnetov a podaní (bližšie zistenie 1). Kontrolovaný subjekt k tejto veci uviedol, že prešetrovanie sťažností vyplynulo z histórie spoločnosti ako aj z dôvodu, že JAVYS je špecifická spoločnosť, ktorá sa zaoberá nebezpečnými látkami – RAO a VA je nástrojom na okamžitú reakciu na akýkoľvek problém, ktorý môže nastať a bol tak aj vedením používaný. Je nevyhnutné, aby OVA zohrával zásadnú úlohu v rámci napĺňania svojich cieľov, úloh, činností a funkcií, a teda napomáhať vedeniu spoločnosti k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov ako aj dosiahnutiu jej cieľov. Auditnú činnosť prioritne zameranú napr. na výdavky na pohostenie, dary a reklamné predmety, vyznačovanie dochádzky zamestnancov na čítacích jednotkách a pod. nepovažuje za primeranú vzhľadom na dôležitosť a postavenie OVA v organizácii. Podľa písomného vyjadrenia, OVA v období 2012 – 2021 neformuloval žiadne významné zistenia.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Kontrolovaný subjekt pri ročnom plánovaní systémových auditov (program) nepostupoval na základe preukázateľnej rizikovej analýzy, resp. objektívneho hodnotenia rizík, na základe ktorého by boli stanovené priority svojej činnosti, a to v súlade s cieľmi, záujmami a koncepciou činnosti spoločnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Postup schvaľovania ako ani termín predloženia vyhodnotení plnenia programu systémových auditov za predchádzajúci kalendárny rok na poradu GR nebol ZS SA upravený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanovy spoločnosti sa v čl. XXIII odvolávali na neaktuálny zákon o štátnej službe (zákon č. 312/2001 Z. z.)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z preverovaných zápisov zo zasadnutí DR ako ani zo správ o činnosti DR nevyplýval proaktívny prístup DR v oblasti vyraďovania V1 a DR bola v tomto prípade len pasívnym príjemcom informácií. GR informoval o priebehu projektu vyraďovania V1 len v roku 2021, čo považuje kontrolná skupina NKÚ SR za nedostatočné, a to z dôvodu, že členovia DR majú v zmysle § 138 ods. 2 obchodného zákonníka ako aj štatútu DR právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti, pričom tieto svoje oprávnenia primerane nevyužila. Informácie o stave niekoľkých projektoch vzala DR len na vedomie (projekty A3-A, A1.6, A5-A2) .
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Štatút DR sa v článku I, bod 2, písm. f) a taktiež stanovy spoločnosti sa v čl. XI, bode 14 odvolávajú na neaktuálny zákon o verejnom obstarávaní (zákon č. 25/2006 Z. z.).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatkom č. 3 k zmluve zo dňa 12.03.2015 sa v bode 5 doplnilo ustanovenie časti D Osobitných podmienok k Zmluve, odsek 8, bod 8.7 (škody z oneskorenia) Zmluvy BISF 019 1 001. Týmto dodatkom sa zhotoviteľ zaviazal zaplatiť JAVYS za škody spôsobené meškaním (predlženie času zhotovenia diela o dodatočných 6 mesiacov) čiastku 140 000 € v prospech JAVYS. Dodatkom č. 4 k zmluve zo dňa 11.09.2015 sa v bode 4 opätovne doplnilo totožné ustanovenie bodu , bod 8.7 (škody z oneskorenia) Zmluvy BISF 019 1 001. Dodatkom č. 4 sa zhotoviteľ zaviazal zaplatiť JAVYS za škody spôsobené meškaním (predlženie času zhotovenia diela o dodatočných 2 mesiacov) čiastku 50 000 €. V oboch ustanoveniach bolo aj ustanovenie, že v prípade, že by zhotoviteľ nebol schopný dokončiť práce ani v dohodnutom predĺžení dohodnutom v dodatku 3 a 4, je povinný zaplatiť zvyšnú časť do maximálnej sumy podľa ustanovenia prílohy E k zmluve – Príloha k ponuke, ktorá bola 10% z konečnej zmluvnej ceny. Tú si JAVYS neuplatnila. Podľa NKÚ SR si týmto JAVYS neuplatnila finančné nároky vyplývajúce z omeškania maximálnej možnej výške dohodnutej v zmluve a jej dodatkoch.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V zmysle zmluvy, realizácia projektu sa začala dátumom plnenia (26.10.2016). Podľa Správy o ukončení projektu, bolo objednávateľom (JAVYS) v ten istý deň zorganizované úvodné stretnutie k projektu, tzv. „Kick-off meeting“. JAVYS nepreukázala konanie úvodného stretnutia – zápisom a prezenčnou listinou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spoločnosť požadovala od uchádzačov, aby predložili podrobnú kalkuláciu k niektorým kategóriám, ktoré súviseli s fázou realizácie. V zmysle predloženej dokumentácie, úspešný uchádzač nebol vyzvaný na prípadné zdôvodnenie cien alebo cenotvorby. Porovnaním položiek medzi zmluvne dohodnutými cenami a cenami odhadovanými v technickej štúdii (revízia 3 z 27.03.2018, ktorou sa prehodnotila predpokladaná hodnota zákazky) sme zistili, že pri niektorých položkách došlo k významným odchýlkam.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Projekt D4.4.C.01 má vytvorenú významnú rezervu (ako nepredvídané výdavky) v súvislosti s činnosťami realizovanými zhotoviteľom, a to vo výške 6,793 mil. €. Zmluvné ustanovenia nezahŕňajú indexáciu cien. V súvislosti s aktuálnou vysokou miery ekonomickej neistoty, máme za to, že zvýšené náklady sa dodávateľ bude snažiť preniesť do nových, vyšších cien.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V rámci harmonogramu verejného obstarávania, mal byť do 03.01.2022 ukončený revízny postup Rady Úradu pre verejné obstarávanie. K 09.03.2022 nebol uvedený postup ukončený. NKÚ SR má za to, že uvedená skutočnosť významným spôsobom ohrozuje splnenie termínu ukončenia procesu vyraďovania do konca roku 2027.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podľa NKÚ SR, existuje významné riziko na strane zabezpečenia financovania Slovenskou republikou. Závislosť na financovaní z dvoch zdrojov je podmienená finančnými možnosťami a výkonnosťou NJF a spoločnosti. Je preto nevyhnutné riadiť finančné plánovanie v dlhodobom časovom horizonte so stanovením záväzku pridelenia adekvátnych finančných zdrojov, a to najmä z dôvodov: 1. Enormného zaťaženia v podobe nepriamych nákladov; Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR síce uvádza prognózu čerpania prostriedkov NJF pre JE V1 vrátane ročnej potreby finančných prostriedkov pre jestvujúce jadrové zariadenia a vykonávanú činnosť do roku 2017 a celkovú sumu po roku 2017, ale jednak pri finančných výpočtoch predpokladá, že miera inflácie pri dlhodobých úvahách nebude prekračovať úroveň 2 % ročne a na druhej strane neobsahuje žiadne záväzky pre pridelenie finančných zdrojov. 2. Podiel financovania projektov vyraďovania z verejných zdrojov SR. V súčasnosti sa podiel spolufinancovania SR pohybuje na úrovni necelých 35% . V zmysle odhadov celkových nákladov do konca roku 2027 má miera spolufinancovania dosahovať takmer 40% priamych nákladov. Existuje riziko, že miera spolufinancovania SR a EÚ sa môže vyrovnať, a to v prípade nárastu cien vstupov, činností, príp. iných zmluvných komplikácií. Navyše, spoločnosť sa musí aktuálne vysporiadať s rizikom označenom ako „neakceptovateľné“ v oblasti zrušenia, resp. zdĺhavosti verejného obstarávania projektu D4.7.01. Keďže predmetné externé riziko nebolo navrhovanými opatreniami znížené, t. j. nepriaznivý stav nebol ku dňu ukončenia kontroly vyriešený, podľa NKÚ SR uvedený stav významným spôsobom ohrozuje splnenie termínu ukončenia vyraďovania. Prípadné nesplnenie termínu ukončenia bude viesť k finančným korekciám, resp. neuznaniu časti nákladov, ktoré bude musieť znášať SR. 3. Znášanie DPH ako neoprávneného výdavku zo strany JAVYS tam, kde je to príslušné. DPH predstavuje významné čiastky, ktoré musí znášať spoločnosť. Preto, za riziko považujeme príslušné riadenie likvidity, najmä v roku 2026, ktorý bude pre vznik nákladov, a teda aj ich úhradu, kritický.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť