Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2022/1031
Názov:
Hospodárenie Slovenského národného divadla
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospod
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Slovenské národné divadlo

IČO
00164763
Sídlo
Pribinova 17, 81901 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2021
Termín kontroly
31.07.2022 - 29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

SND nerozčlenilo hlavnú a podnikateľskú činnosť vo Výkaze ziskov a strát
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V kritériách a tiež v rámcovej zmluve nebola zadaná predpokladaná hodnota zákazky maximálna predpokladaná hodnota zákazky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 357/2015 Z. z.
SND zadalo vypracovať pripomienky od iných orgánov štátnej správy zhotoviteľovi nie v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, ale na základe ďalšej zmluvy o dielo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 343/2015 Z.z.
SND dalo vypracovať právnu analýzu, ktorá obsahovala skutočnosti, ktoré sú všeobecne dostupné, týkajúce sa uzatváranie kontraktov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vedúci zamestnanci nemali súhlas generálneho riaditeľa SND k podnikaniu v zmysle Pracovného poriadku SND.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že riad. Úseku ľudských zdrojov zastávala aj funkciu hl. kontrolórky a za celú dobu zastupovania vypracovala len jednu kontrolu, nebola zaručená nezávislosť kontrola. Vyplácanie príspevku vo výške 300 eur mesačne za výkon funkcie hl. kontrolóra považujeme za nehospodárne konanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SND neuzatváralo s ubytovanými v služobnom byte zmluvy o ubytovaní v zmysle Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
SND nevykonalo v služobnom byte fyzickú inventúru k 31.12. 2020 a 2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na základe mimoriadnej inventarizácie bolo zistené, že chýba majetok. SND neriešilo škodovú udalosť v súlade so Zákonníkom práce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z., 278/1993 Z.z.
Späť