Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2011 KA-013/2011/0002 Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v Sociálnej poisťovni.
2011 KA-011/2011/0011 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2011 KA-011/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
2011 KA-010/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
2011 KA-009/2011/0002 Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
2011 KA-008/2011/0008 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo.
2011 KA-008/2011/0002 "Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
2011 KA-005/2011/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri zabezpečovaní vojenských operácií a mierových misií v zahraničí
2011 KA-003/2011/0002 Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
2011 KA-002/2011/1070 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
2011 KA-001/2011/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2010 KA-081/2010/0008 Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
2010 KA-080/2010/0007 Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva vnútra SR na akciové spoločnosti
2010 KA-079/2010/0006 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
2010 KA-078/2010/0003 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-077/2010/0002 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
2010 KA-076/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
2010 KA-075/2010/0002 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-074/2010/0001 "Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
2010 KA-071/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-070/2010/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
2010 KA-069/2010/0002 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
2010 KA-068/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-067/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-066/2010/0004 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-065/2010/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
2010 KA-064/2010/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
2010 KA-063/2010/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými Nitrianskym samosprávnym krajom na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v neštátnych sociálnych zariadeniach za rok 2009.
2010 KA-062/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-061/2010/0004 Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
2010 KA-059/2010/0002 "Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
2010 KA-058/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2010 KA-057/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-056/2010/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodnej spoločnosti založenej hlavným mestom SR Bratislava
2010 KA-055/2010/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na financovanie vedy a výskumu.
2010 KA-054/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-053/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-052/2010/0003 Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
2010 KA-051/2010/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2009 a kontrola plnenia opatrení
2010 KA-050/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.