Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-079/2011/0009
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Dojč

IČO
00309508
Sídlo
Dojč 125, 90602 Dojč
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

hlavný kontrolór nepredkladal obecnému zastupiteľstvu správy o výsledkoch kontrol na najbližšom zasadaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavbný kontrolór nevypracoval a nepredkladal plán kontrolnej činnosti, nevypracoval a nepredkladal stanoviská k návrhu rozpočtu a návrhu záverečného účtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neuviedla pri inventúre majetku obligatórne náležitosti v inventúrnych súpisoch (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla pri inventúre majetku obligatórne náležitosti v inventúrnych súpisoch (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neuviedla pri inventúre majetku obligatórne náležitosti v inventúrnych súpisoch (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezaradila darované motorové vozidlá do evidencie majetku v účtovníctve (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezaradila darované motorové vozidlá do evidencie majetku v účtovníctve (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutie pôžičiek bez ich schválenia v rozpočte, resp. bez schválenia zmeny rozpočtu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutie pôžičiek bez ich schválenia v rozpočte, resp. bez schválenia zmeny rozpočtu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vykonanie zmeny rozpočtu bez schválenia obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nedostatky pri vedení stavebného denníka (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevypracovanie dodatku k zmluve o dielo pri prácach naviac
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
použitie rezervného fondu bez schválenia obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolór nespracoval výsledky kontrol formou stanovenou v zákone (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nehospodárne konanie pri poskytovaní pôžičiek (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne konanie pri poskytovaní pôžičiek (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne konanie pri poskytovaní pôžičiek (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v platobnom výmere uvádzaný § 58a ods. 1, pričom tento § nemá odseky (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neupovedomil daňového dlžníka o následkoch neodvedenia daňového nedoplatku (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručoval výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku do vlastných rúk (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
v poučení platobného výmeru správca dane neuviedol formu podania odvolania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na zaplatenia daňového nedoplatku nepožiadal o súčinnosť tretích osôb (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na zaplatenia daňového nedoplatku nepožiadal o súčinnosť tretích osôb (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Späť