Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-052/2012/1120 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
2012 KA-050/2012/1030 Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
2012 KA-049/2012/1030 Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
2012 KA-047/2012/1030 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a kontrola plnenia prijatých opatrení
2012 KA-046/2012/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
2012 KA-045/2012/1140 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
2012 KA-044/2012/1030 Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
2012 KA-043/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-042/2012/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
2012 KA-041/2012/1030 Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
2012 KA-040/2012/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
2012 KA-039/2012/1060 Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
2012 KA-038/2012/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-037/2012/1050 Vypracovanie stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
2012 KA-036/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
2012 KA-035/2012/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
2012 KA-034/2012/1070 Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
2012 KA-033/2012/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
2012 KA-032/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
2012 KA-031/2012/1090 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
2012 KA-030/2012/1110 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2012 KA-027/2012/1090 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
2012 KA-023/2012/1030 Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
2012 KA-022/2012/1070 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
2012 KA-021/2012/1030 Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2012 KA-020/2012/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
2012 KA-017/2012/1030 Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
2012 KA-016/2012/1050 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-015/2012/1100 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
2012 KA-013/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
2012 KA-012/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-011/2012/1110 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
2012 KA-010/2012/1140 Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
2012 KA-009/2012/1140 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
2012 KA-006/2012/1030 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
2011 KA-079/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-078/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-078/2011/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
2011 KA-076/2011/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2011 KA-074/2011/0013 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .