Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2012/1090
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je preverenie správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti vykazovaných súm vo finančných výkazoch
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

IČO
31947000
Sídlo
Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne účtovanie nákladov tvorby webovej stránky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úhrada výdavkov za členov ochrany ústavných činiteľov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nepresná evidencia a nezrovnalosti v nakladaní so zásobami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie darov oficiálnym hosťom nad rámec výnosu MF SR č. 11251/2004-42
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nezahrnutie nákladov dodávateľsky spracovaného rozúčtovania energetických médií do vyúčtovania za byty nájomcom bytov v správe subjektu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nedoloženie cenových ponúk z prieskumu trhu na zákazky s nízkou hodnotou v súlade s interným predpisom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevytvorenie účtovnej rezervy na nevyčerpané dovolenky a poistné pre štátnych zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov pri obstarávaní občerstvenia a pohostenia z reprezentačných výdavkov
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
riziko predpojatosti a ohrozenie nezávislosti plnenia úloh súvisiacich s vykonávaním následných finančných kontrol z dôvodu kumulácie funkcie zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť