Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2012/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dodatku č. 1 ku kontraktu z roku 2011 chýbal podpis zátupcu MDVRR SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, nedodržanie funkčnej klasifikácie pro čerpaní účelovo určených finančných prostriedkov v roku 20010 a 2011
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
neuplatenenie rozpočtovej klasifikácie pri čerpaní výdavkov na správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie povinnosti zverejňovania dokumentov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržiavanie povinností, pri uplatňovaní programového rozpočtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V pláne kontrol na roky 2010 a 2011 neboli zaradené kontroly zanmerané na správnosť a hospodárnosť financovani ciest I. a II. triedy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenská správa ciest

IČO
00003328
Sídlo
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

žiaden z dodatkov ku kontraktu, uzavretých v rokoch 2010 a 2011 neboli zverejnené v zmysle platných právnych predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
skreslenie výsledkov čerpania prevádzkových výdavkov SSC v rokoch 2010 a 2011, nesprávne uplatnenie funkčnej klasifikácii pri čerpaní KV na prevádzku
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nesprávne uplatňovanie povinností v rámci programového rozpočtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplnosť dokumentácie VO a nesprávne stanovené kritérium vyhodnotenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie povinnosti zverejňovania zmlúv a dodatkov k zmluvám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absencia dátumu, dňa uzavretia zmlúv a dodatkov k zmluvám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absencia preukázateľných účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočne vykonávanou predbežnou finančnou kontrolou bola 2x zaúčtovaná faktúra za mobil. tlf.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dohoda o urovnaní nebola archivovaná s príslušnými 2 prílohami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevyriešený spor pri výstavbe cesty II. tr. NBOL, uprednostnenie Dohody o urovnaní pred súdnym rozhodnutím
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zverejňovanie údajov o počte dokončených stavieb
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V pláne kontrol na roky 2010 a 2011 neboli zaradené kontroly na hospodárnosť financovania ciest I. triedy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť