Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2014/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných prostriedk
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
30795362
Sídlo
Špitálska 25/B, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012,2013
Termín kontroly
24.09.2014 - 24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina a ani jej dodatky neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávna evidencia dokladov o rozpočtových opatreniach v rozpore so zákonom o rozpočtových opatreniach verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Predložené doklady k procesu plánovania VO za rok 2012 a 2013 neobsahovali vykonanie prdbežnej finančnej kontroly a štvrťročné vyhodnotenie plánov VO v rozpore s platnými ustanoveniami smernice o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a OPP neobsahovala údaje o zmenách sídla CV MPSVaR v rozpore s Občianskym zákonníkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Mesačné paušálne faktúry za služby v oblasti BOZP a OPP neobsahovali mesačný rozsah dodanej služby v rozpore s preukázateľnoťou účtovníctva.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V deviatich prípadoch bol v mesačných pracovných výkazoch prekročený týždenný limit 10 hodín v rozpore so Zákonníkom práce a subjekt nepostupoval v týchto prípadoch podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V deviatich prípadoch bol v mesačných pracovných výkazoch prekročený týždenný limit 10 hodín v rozpore so Zákonníkom práce a subjekt nepostupoval v týchto prípadoch podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V dvoch prípadoch bola pri vyplatení dohôd mimo pracovného pomeru porušená finančná disciplína (duplicitné výkazy) a kontrolovaný subjekt nepostupoval dôsledne pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch bola pri vyplatení dohôd mimo pracovného pomeru porušená finančná disciplína (duplicitné výkazy) a kontrolovaný subjekt nepostupoval dôsledne pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
CV MPSVaR pri uzavretí nájomnej zmluvy sa zaviazalo na úhrady, ktoré zaťažili nasledujúce rozpočtové roky v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Súčasná výška mesačného nájomného za kancelárske priestory bola najvyššia za celé predmetné obdobie a voči mesačnému nájomnému za kancelárske priestory v roku 2013 stúpla o 49,5 %, čo bolo nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkovv rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Správca majetku štátu nenaložil s nevyužívaným služobným motorovým vozidlom v zmysle zákona o správe majetku štátu bez zbytočného odkladu a s maximálnou hospodárnosťou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečovala spoločnosť, ktorá nemala vo svojom živnostenskom liste nakladanie s odpadmi a nebola ani zapísaná v zozname registrovaných osôb v zmysle zákona o odpadoch, čo nebolo v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Inventarizované podsúvahové účty DKHM a DKNM neboli v súlade s účtovným stavom príslušného majetku, ale súčty oboch účtov boli v súlade s účtovníctvom. Chybné zaradenie majetku vzniklo v rokoch 2008/2009 a uvedenú chybu informačný systém SAP neumožňuje opraviť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Inštitút pre výskum práce a rodiny

IČO
30847451
Sídlo
Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012,2013
Termín kontroly
21.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrakt na rok 2013 nebol uzatvorený v súlade s uznesením vlády SR č. 1370/2002 z 18.12.2002 do 31.decembra predchádzajúceho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri úhrade faktúr boli v rozpore so zmluvou uhradené položky navyše
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Z ustanovení zmluvy nebolo zrejmé, či bol dodatok č. 2 uzatvorený ešte v čase platnosti zmluvy, resp. či sa predmet výpožičky užíval určitý čas bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Z uzatvoreného dodatku, ktorým kontrolovaný subjekt pristúpil k pôvodnej zmluve, nebol zrejmý rozsah poskytovaných služieb, ani cena
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
interná smernica nebola vypracovaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolou faktúr bolo zistené, že predbežná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť