Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-073/2015/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2015 KA-071/2015/1050 Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
2015 KA-070/2015/1050 Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
2015 KA-069/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2015 KA-067/2015/1050 Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
2015 KA-066/2015/1040 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2015 KA-065/2015/1040 Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
2015 KA-064/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
2015 KA-063/2015/1030 Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
2015 KA-061/2015/1015 Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
2015 KA-060/2015/1060 Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
2015 KA-059/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2015 KA-058/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
2015 KA-018/2015/1130 Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
2015 KA-017/2015/1040 Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
2015 KA-016/2015/1090 Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
2015 KA-015/2015/1130 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
2015 KA-014/2015/1100 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
2015 KA-013/2015/1050 Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
2015 KA-012/2015/1050 Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
2015 KA-011/2015/1040 Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
2015 KA-010/2015/1040 Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
2015 KA-008/2015/1060 Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
2015 KA-007/2015/1030 Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
2015 KA-006/2015/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
2015 KA-005/2015/1070 Financovanie regionálneho školstva
2015 KA-004/2015/1080 Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
2015 KA-003/2015/1110 Hospodárenie samosprávnych krajov
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2014 KA-073/2014/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly.
2014 KA-072/2014/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pri projekte dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (EMO 34) v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.
2014 KA-070/2014/1100 Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
2014 KA-069/2014/1040 Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
2014 KA-068/2014/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2014 KA-067/2014/1090 Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
2014 KA-066/2014/1060 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými na Železniciach Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v rokoch 2012 a 2013.
2014 KA-065/2014/1060 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou na Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v roku 2013.