Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2011/0011
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Gemer

IČO
00318680
Sídlo
Gemer 274, 98201 Gemer
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, IČO, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení škôl a školských zariadení do siete
rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré sa mali z neho realizovať
rozpočet nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
niektoré kapitálové výdavky neboli kryté rozpočtom
zmeny rozpočtu neboli vykonávané rozpočtovými opatreniami
nebol tvorený rezervný fond z prebytku hospodárenia
podľa rozpočtovej klasifikácie neboli správne triedené notárske práce a revízne opravy
dodávateľovi boli uhradené aj práce, ktoré nevykonal, čím došlo aj k nehospodárnemu konaniu a zároveň aj k porušeniu finančnej disciplíny
dodávateľovi boli uhradené aj práce, ktoré nevykonal, čím došlo aj k nehospodárnemu konaniu a zároveň aj k porušeniu finančnej disciplíny
nebol vykonaný audit
nebol vedený denník
dlhodobý hmotný majetok nebolo možné preukázateľne porovnať s listami vlastníctva a s faktúrami, pretože nebola preukázateľná analytická evidencia v hlavnej knihe
na listoch vlastníctva nebolo zapísaných osem stavieb
na liste vlastníctva nebol zapísaný jeden pozemok
časť dotácie zo ŠR SR poskytnutej na záplavy bola použitá na občerstvenie, čo nebolo v súlade s jej účelom a zároveň to bolo porušením finančnej disciplíny v sume 292,50 EUR (vrátenie do ŠR SR)
časť dotácie zo ŠR SR poskytnutej na záplavy bola použitá na občerstvenie, čo nebolo v súlade s jej účelom a zároveň to bolo porušením finančnej disciplíny v sume 292,50 EUR (vrátenie do ŠR SR)
časť dotácie zo ŠR SR poskytnutej na záplavy bola vyúčtovaná dvakrát, čím došlo k použitiu nad rámec oprávnenia a zároveň to bolo porušením finančnej disciplíny v sume 51,30 EUR (vrátenie do ŠR SR)
časť dotácie zo ŠR SR poskytnutej na záplavy bola vyúčtovaná dvakrát, čím došlo k použitiu nad rámec oprávnenia a zároveň to bolo porušením finančnej disciplíny v sume 51,30 EUR (vrátenie do ŠR SR)
hlavný kontrolór nepredkladal správy o výsledkoch kontrol na najbližšie zasadnutie obecné zastupiteľstva

Obec Horná Mičiná

IČO
00313459
Sídlo
Horná Mičiná 79, 97401 Horná Mičiná
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

majetok obce slúži na plnenie úloh obce
majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať
obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o prijatí úveru
do rozpočtu neboli zahrnuté všetky príjmy
z rozpočtu sa uhrádzajú záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
obec pri zostavovaní rozpočtu je povinná prednoste zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností
obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenia s roz. Prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenie proghranov obce
obec vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rpzpočtového roka rozpočtovými opatreniami
obec po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracujú do záverečného účtu obce
obec si je povinná dať overiť účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa jej rozpočtu v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými fin. prostiedkami
záverečný účet obce neobsahoval predpísané náležitosti
záverečný účet obce nebol prerokovaný a schválený predpísaným výrokom
celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce
obec nezaviedla ozdravný režim, keď splnila podmienky, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahla 15 % skutočných bežných príjmov obce z predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok so 60 dní ododdňa jeho splatnosti
obec nehospodárila s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov
obec neudržiavala a neužívala majetok
obec nechránila majetok pred poškodením, zničením stratou alebo zneužitím
obec neviedla majetok v účtovníctve
obec nedoložilavšetky účtovné prípady účtovnými dokladmi
obec neinventarozovala majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov
obec neúčtovala, tak aby účtovná závierka poskytovala pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
účtovníctvo obce je preukázateľné,ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu
obec nevykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neoverila či stav v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
obec nevykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov neoverila či stav v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu na všetkých fiančných operáciách
obec nesprávne vykazovala údaje vo účtovných výkazoch, čím boli neúplné a prevdivé
obec nesprávne zaúčtovala technické zhodnotenie budovy obecného úradu
Späť