Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-030/2012/1110 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
2012 KA-027/2012/1090 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
2012 KA-023/2012/1030 Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
2012 KA-022/2012/1070 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
2012 KA-021/2012/1030 Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
2012 KA-020/2012/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
2012 KA-017/2012/1030 Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
2012 KA-016/2012/1050 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-015/2012/1100 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
2012 KA-013/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
2012 KA-012/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-011/2012/1110 Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
2012 KA-010/2012/1140 Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
2012 KA-009/2012/1140 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
2012 KA-006/2012/1030 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
2011 KA-079/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-078/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-078/2011/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
2011 KA-076/2011/0004 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2011 KA-074/2011/0013 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .