Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2014/1040
Názov:
Kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení.
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať mechanizmus hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finan
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012-2014
Termín kontroly
30.09.2014 - 09.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe vykonanej kontroly kontrolná skupina zistila, že nie všetci odborní hodnotitelia mali preukázané dostatočné skúsenosti uvedené v životopise v súlade s označením jednotlivej vecnej témy na prihláške a súčasne kontrolná skupina zaznamenala prípad, kedy uvedeným spôsobom došlo k výberu odborného hodnotiteľa, ktorý sa zaradil na hodnotenie vecných tém, avšak jeho odborné znalosti uvedené v prihláške a v životopise nezodpovedali tejto téme. Kontrolná skupina odporúča dôsledný dohľad nad výberom vhodného odborného hodnotiteľa, nakoľko pochybenie môže mať negatívny vplyv na kvalitu výberu ŽoNFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Napriek explicitnému opisu postupu v IM a zavedeným opatreniam zo strany RO a SORO dochádzalo vo všetkých preverených hodnotiacich hárkoch k opakovanému zisteniu, ako v predchádzajúcej kontrole NKÚ SR. Možné riziko oddelenia dvoch výsostne súvisiacich častí (bodovej tabuľky a zdôvodnenia hodnotenia) ASFEÚ eliminovala v zmysle IM tým, že vyplnený hodnotiaci hárok hodnotiteľ 2x vytlačí, oba rovnopisy podpíše a dá ich na kontrolu poverenému zamestnancovi RO/SORO. Skontrolovaný hodnotiaci hárok hodnotiteľ zošije, prelepí zošité miesto popisovateľným štítkom a krížom cez prelepené miesto sa podpíše tak, aby podpis plynulo prechádzal z hodnotiaceho hárku na prelepené miesto resp. naopak. Uvedeným spôsobom zošije, prelepí a podpíše oba rovnopisy hodnotiaceho hárku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
a) Na odstránenie uvedeného zistenia ASFEÚ zabezpečila školenia odborných hodnotiteľov, čoho dôkazom sú prezentácie a balík pomocných dokumentov pre odborného hodnotiteľa, ktoré ASFEÚ archivuje ku každému školeniu v rámci konkrétnej výzvy. b) Kontrolná skupina NKÚ SR pozitívne hodnotí vypracovanie Manuálu pre hodnotiteľov RO OPVaV. c) ASFEÚ nevykonáva hodnotenie kvality práce odborného hodnotiteľa. Kontrolná skupina NKÚ SR odporúča ASFEÚ zaviesť procedúry, ktoré využívajú iné RO. Za týmto účelom môže využiť výstupy z kontroly NKÚ SR „Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 –2013“, KA 069/2014/1040 do podmienok SORO pre OP VaV. Protokoly o výsledku kontroly a následná súhrnná správa obsahujú prenos dobrej praxe z piatich vybraných OP, ktoré by bolo možné implementovať v podmienkach ASFEÚ.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rámci vybraných výziev ASFEÚ zabezpečila školenia odborných hodnotiteľov, na ktorých boli upozornení na svoje povinnosti. ASFEÚ zabezpečila distribúciu manuálu a jeho prílohy, v ktorej boli zvýraznené už spomenuté povinnosti. Zároveň ustanovila možný negatívny dopad kvality práce odborného hodnotenia do Dohody o vykonávaní odborného hodnotenia. Ochranné prvky hodnotiaceho hárka ASFEÚ zabezpečila tým, že vyplnený hodnotiaci hárok hodnotiteľ 2x vytlačí, oba rovnopisy podpíše a dá ich na kontrolu poverenému zamestnancovi RO/SORO. Skontrolovaný hodnotiaci hárok hodnotiteľ zošije, prelepí zošité miesto popisovateľným štítkom a krížom cez prelepené miesto sa podpíše tak, aby podpis plynulo prechádzal z hodnotiaceho hárku na prelepené miesto resp. naopak. Uvedeným spôsobom zošije, prelepí a podpíše oba rovnopisy hodnotiaceho hárku. Napriek uvedeným skutočnostiam a zavedeným opatreniam zo strany RO a SORO kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že v hodnotiacich hárkoch odborného hodnotenia ŽoNFP bol opätovne zistený nesúlad slovného zdôvodnenia hodnotenia a počtu pridelených bodov pre jednotlivé subkritériá.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolnou skupinou NKÚ SR boli zaznamenané prípady nejednotného prideľovania bodov zo strany odborných hodnotiteľov. Uvedené zistenie bolo preukázateľné v prípade jasne definovanej stupnice, kde odborný hodnotiteľ na základe príslušnej časti ŽoNFP vedel vyjadriť bodové hodnotenie, avšak často prichádzalo k protichodným vyjadreniam oboch hodnotiteľov vo verbálnom vyjadrení a vo výslednom počte pridelených bodov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolná skupina po preverení poskytnutej dokumentácie k priebežnej výzve OPVaV-2013/4.1/04-SORO zistila, že odborný hodnotiteľ je značne časovo obmedzený na výkon odborného hodnotenia. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že ŽoNFP OP VaV sú špecificky náročné na odborné hodnotenie. Kontrolná skupina NKÚ SR zaznamenala vyšší počet hodnotených ŽoNFP v rámci jedného dňa jedným odborným hodnotiteľom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť