Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-042/2014/1030 Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
2014 KA-041/2014/1030 Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
2014 KA-040/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2014 KA-038/2014/1110 Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2014 KA-035/2014/1130 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
2014 KA-034/2014/1050 Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
2014 KA-033/2014/1060 Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
2014 KA-032/2014/1050 Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
2014 KA-030/2014/1050 Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
2014 KA-028/2014/1050 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2014 KA-025/2014/1030 Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
2014 KA-024/2014/1050 Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
2014 KA-022/2014/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
2014 KA-021/2014/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS a kontrola opatrení
2014 KA-020/2014/1030 Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
2014 KA-015/2014/1030 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.