Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2013/1040
Názov:
Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Rybné hospodárstv
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
16.07.2013 - 27.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Možné započítanie neoprávnených výdavkov horizontálnych aktivít OP TP do žiadostí o platbu na Európsku komisiu, ktoré v zmysle záväzných dokumentov mali byť vyčíslované princípom „pro rata“ a hradené zo štátneho rozpočtu v zmysle uznesenia vlády č. 407/2007.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť