Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-059/2010/0002
Názov:
"Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

IČO
31947000
Sídlo
Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním účelu použitia prostriedkov, použitím prostriedkov nad rámec oprávnenia a neplnením povinností správcu kapitoly (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neprenajímanie majetku štátu s maximálnou hospodárnosťou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
neprenajímanie majetku štátu s maximálnou hospodárnosťou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nedodržanie vecnej a časovej súvislosti účtovných prípadov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie vecnej a časovej súvislosti účtovných prípadov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prekročenie lehoty výstavby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
nesprávne vykázanie údajov v účtovnej závierke za predchádzajúce obdobie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúplnosť poznámok k individuálnej účtovnej závierke
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
formálne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly u stavebných investícií (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
absencia zákonných náležitostí vo výstupných materiáloch z následnej finančnej kontroly (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
absencia zákonných náležitostí vo výstupných materiáloch z následnej finančnej kontroly (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
absencia zákonných náležitostí vo výstupných materiáloch z následnej finančnej kontroly (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť