Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-047/2010/0010 "Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik Žilina pri plnení úloh protipovodňových opatrení."
2010 KA-059/2010/0002 "Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
2011 KA-025/2011/0004 "Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
2011 KA-041/2011/0006 "Kontrola úctovných a financných výkazov vo vztahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne"
2010 KA-074/2010/0001 "Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
2011 KA-008/2011/0002 "Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
2010 KA-019/2010/0003 "Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
2011 KA-016/2011/0003 "Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
2018 KA-002/2018/1020 Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
2018 KA-026/2018/1020 Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
2018 KA-025/2018/1020 Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
2020 KA-016/2020/1100 Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2019 KA-035/2019/1062 Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
2022 KA-028/2022/1090 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
2023 KA-032/2023/1063 Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2018 KA-038/2018/1130 Centrálny nákup nemocničných lôžok.
2019 KA-034/2019/1110 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
2020 KA-025/2020/1032 Civilná ochrana v Slovenskej republike
2024 KA-006/2024/1032 Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
2019 KA-036/2019/1027 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
2020 KA-023/2020/1033 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
2020 KA-017/2020/1110 Domáca opatrovateľská služba
2021 KA-021/2021/1070 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
2015 KA-004/2015/1080 Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
2020 KA-010/2020/1062 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
2021 KA-011/2021/1110 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
2018 KA-020/2018/1070 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
2017 KA-007/2017/1070 Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
2017 KA-032/2017/1120 Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
2019 KA-018/2019/1063 Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2019 KA-024/2019/1061 Elektronický výber mýta
2015 KA-074/2015/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
2016 KA-040/2016/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
2015 KA-066/2015/1040 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2016 KA-042/2016/1060 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2017 KA-020/2017/1031 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
2024 KA-024/2024/1033 Financovanie cirkví a náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva kultúry SR
2015 KA-005/2015/1070 Financovanie regionálneho školstva