Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2011/1022
Názov:
Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie hospodárenia a ochrany aktív organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Protimonopolný úrad SR

IČO
00699063
Sídlo
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
rok 2010 a 2011
Termín kontroly
08.12.2011 - 19.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PMÚ SR nákladovo nerozčlenil sumu za Software Assurance na 3 roky, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesúlad so štandardami informačných systémov verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli aktualizované platné vnútroorganizačné riadiace akty prijaté PMÚ SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť