Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-001/2007/0001 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
2008 KA-001/2008/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
2010 KA-001/2010/0001 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2011 KA-001/2011/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2014 KA-001/2014/1130 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2020 KA-001/2020/1130 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
2021 KA-001/2021/1033 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
2022 KA-001/2022/1100 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2008 KA-002/2008/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
2009 KA-002/2009/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
2011 KA-002/2011/1070 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
2016 KA-002/2016/1060 Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2018 KA-002/2018/1020 Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
2019 KA-002/2019/1033 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
2020 KA-002/2020/1061 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
2021 KA-002/2021/1033 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
2022 KA-002/2022/1100 Správa prepadnutého majetku.
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2024 KA-002/2024/1033 Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2008 KA-003/2008/0003 Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
2009 KA-003/2009/0003 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2011 KA-003/2011/0002 Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia
2014 KA-003/2014/1015 Kontrola splnenia a plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií v roku 2012.
2015 KA-003/2015/1110 Hospodárenie samosprávnych krajov
2016 KA-003/2016/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
2017 KA-003/2017/1060 Kontrola efektívnosti a účinnosti systému financovania živočíšnej výroby z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu
2018 KA-003/2018/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
2020 KA-003/2020/1140 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
2021 KA-003/2021/1033 Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
2022 KA-003/2022/1110 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi