Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2020 KA-027/2020/1100 Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácii
2020 KA-026/2020/1130 Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
2020 KA-025/2020/1032 Civilná ochrana v Slovenskej republike
2020 KA-024/2020/1090 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
2020 KA-023/2020/1033 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
2020 KA-022/2020/1033 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.
2020 KA-021/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
2020 KA-020/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021
2020 KA-019/2020/1090 Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
2020 KA-018/2020/1070 Komunitné centrá
2020 KA-017/2020/1110 Domáca opatrovateľská služba
2020 KA-016/2020/1100 Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2020 KA-015/2020/1110 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
2020 KA-014/2020/1070 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
2020 KA-013/2020/1070 Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
2020 KA-012/2020/1100 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
2020 KA-011/2020/1063 Modernizácia železničnej infraštruktúry
2020 KA-010/2020/1062 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
2020 KA-009/2020/1140 Prevody nehnuteľného majetku obcí
2020 KA-007/2020/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
2020 KA-006/2020/1140 VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
2020 KA-005/2020/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
2020 KA-004/2020/1130 Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
2020 KA-003/2020/1140 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
2020 KA-002/2020/1061 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
2020 KA-001/2020/1130 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
2019 KA-038/2019/1063 Kontrola zmlúv a ich plnení
2019 KA-037/2019/1026 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020
2019 KA-036/2019/1027 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
2019 KA-035/2019/1062 Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
2019 KA-034/2019/1110 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
2019 KA-033/2019/1100 Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2019 KA-032/2019/1033 Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
2019 KA-031/2019/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018
2019 KA-030/2019/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2019 KA-029/2019/1120 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor
2019 KA-028/2019/1140 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
2019 KA-027/2019/1140 Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
2019 KA-026/2019/1061 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
2019 KA-025/2019/1061 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR