Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2020/1090
Názov:
Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Účelom navrhovanej kontrolnej akcie je kontrola zostavenia účtovnej závierky ako východiska pre zost
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

IČO
31947000
Sídlo
Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018, 2019
Termín kontroly
10.02.2020 - 29.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesplnením si povinnosti zverejňovania faktúr za tovary na svojom webovom sídle kontrolovaný subjekt porušil § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií. Nesúlad s § 5b ods. 1 písm. b) bod. 3 bol zistený v prípade zverejňovania hodnoty fakturovaného plnenia, kde nebol ani v jednom prípade údaj o tom, či je suma vrátane, alebo bez DPH. V niektorých prípadoch absentovala identifikácia zmluvy pri faktúrach súvisiacich s povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 4 uvedeného zákona ako aj identifikácia objednávky pri faktúrach súvisiacich s objednávkou podľa § 5b ods. 1 písm. b) bod 5 uvedeného ustanovenia zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
vo viacerých prípadoch absentoval (30 prípadov) popis objednaného plnenia podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod. 2 zákona o slobode informácií. Nebola splnená povinnosť zverejňovania údaju o tom, či suma resp. hodnota objednaného plnenia je s DPH, alebo bez DPH podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod. 3 uvedeného zákona. Ďalej bolo zistené nesplnenie si povinnosti kontrolovaného subjektu pri zverejnení údajov o objednávke v prípadoch neuvedenia identifikácie zmluvy, keď táto súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o slobode informácii. Na webovom sídle nebol zverejňovaný údaj o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod. 7 zákona o slobode informácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
K ÚS SR uzatvorila 08.11.2019 s dodávateľom Zmluvu o servisnej podpore, predmetom ktorej bolo poskytnutie odborných služieb, vyšpecifikovanú v prílohe č. 1 k zmluve. Miesto dodania bolo dohodnuté KÚS , Hlavná 110 Košice. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. od 12.11.2019. Za predmet diela bola v zmysle zákona o cenách stanovená dohodou zmluvných strán cena 77 950,08 eur. Plnenie v zmysle zmluvy za obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2021 bolo vyfakturované 21.11.2019 vo faktúre č. 6504400 a uhradené v plnej výške. Overenie finančnej operácie ZFK pred vstupom do záväzku, bolo overené 11.11.2019. Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonal dôsledne ZFK a uhradil za vyfakturované služby pred účinnosťou zmluvy t. j. za obdobie od 01.10. do 11.11.2020 čiastku 4 478,67 eur, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. j) zákona o RPVS
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K ÚS SR niektoré činností zabezpečovala dodávateľským spôsobom, pričom na tieto činnosti vo svojej organizačnej štruktúre Odbor hospodárskej správy, zamestnávala zamestnancov s odbornou spôsobilosťou, pričom sa ich pracovné náplne prekrývali so službami poskytovanými externými dodávateľmi.Čerpanie verejných prostriedkov za externé služby v oblasti poradenstva vo verejnom obstarávaní a poradenskej a konzultačnej činnosti K ÚS SR nekonala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o RPVS, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb. Subjekt verejnej správy je povinný zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Nehospodárnym a neefektívnym vynakladaním verejných prostriedkov došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o RPVS v sume 1 800,00 eur a v sume 869,97 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolné zistenie č. 5 V zmysle § 34 zákona o RPVS subjekt verejnej správy je oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely. To znamená, že oprávnené sú tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné. Dokladom č. 20190064 zo 14.01.2019 bolo vyúčtované reprezentačné v sume 352,32 eur za obstaranie občerstvenia z novoročného stretnutia zamestnancov K ÚS SR s predsedníčkou ÚS SR. Občerstvenie v sume 224,21 eur podané pri príležitosti stretnutia zamestnancov K ÚS SR s predsedníčkou ÚS SR nie je možné považovať za nevyhnutný výdavok v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. K ÚS SR použitím verejných prostriedkov v rozpore s § 19 ods. 6 porušila finančnú disciplínu v sume 224,21 eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Súčasťou dokladov nebola prezenčná listina účastníkov stretnutia.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením výdavkov súvisiacich s parkovaním bolo zistené, že K ÚS SR užívala nepretržite tri parkovacie miesta umiestnené na Mäsiarskej ulici v Košiciach, ktoré si objednávala každoročne vystavením objednávky a uhrádzala na základe vystavenej faktúry súkromnej obchodnej spoločnosti (4 500,00 eur) Z uhradenej sumy 4 500,00 eur nebola čiastka 3 267,12 eur za tri parkovacie miesta v termíne od 08.11.2019 do 31.07.2020 vynaložená ustanoveným spôsobom podľa § 19 ods. 1 zákona o RPVS, čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V inventúrnych súpisoch za rok 2019 u drobného nehmotného majetku za evidenčné miesta č. 30 až 57 a dlhodobého nehmotného majetku za evidenčné miesta č. 21 až 29 nebol deklarovaný termín skončenia inventúry podľa § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve a uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku podľa § 30 ods. 2 písm. e) zákona o účtovníctve, nedodržanie termínu inventarizácie zásob podľa Príkazu z 25.11.2019; peňažné prostriedky v hotovosti za roky 2018 a 2019 neboli účtovnou jednotkou inventarizované ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka, čo nebolo v súlade s § 29 ods. 3 vyššie uvedeného zákona, pri dokladovej inventúre majetku, záväzkov a pohľadávok boli podkladom k inventarizácii obraty jednotlivých účtov (výpisy príslušných účtov). Súčasťou predloženej dokumentácie neboli iné účtovné doklady, písomnosti, spisy, zmluvy, dohody a podobne. Kontrolovaný subjekt tým, že pri dokladovej inventúre nebola preverená správnosť stavu príslušných účtov na základe dokladov, ktoré overujú jednotlivé položky vytvárajúce tento stav nepostupoval v súlade s § 30 ods.1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie č. 8 1. K ÚS SR v kontrolovanom období pristúpila k odpísaniu pohľadávky, ktorá vznikla uložením poriadkovej pokuty, v zostatkovej hodnote 93,81 eur na základe vydaného Rozhodnutia o dlhu, v súlade s § 10 zákona o pohľadávkach štátu z 05.12.2018. Exekučné konanie bolo začaté 24.04.2012. Dlžníčka opakovane 07.11.2011 a 13.09.2015 žiadala K ÚS SR o odpustenie poriadkovej pokuty, avšak o žiadostiach v primeranej lehote nebolo rozhodnuté a v exekučnom konaní sa pokračovalo bez prerušenia. Na základe ostatnej žiadosti z roku 2015 K ÚS SR zaslala 20.11.2018 výzvu na predloženie potvrdení o finančnej situácii, ktorá bola predmetom pre rozhodnutie o odpustení dlhu. Z celkovej sumy pohľadávky v sume 100,00 eur bola ku dňu vydania rozhodnutia exekútorom vymožená čiastka 6,19 eur, pričom vyúčtovaná odmena a trovy exekútorského úradu za exekúciu boli súdnym exekútorom 05.08.2019 vyfakturované vo faktúre 717/2019 v sume 52,61 eur. 2. K ÚS SR pristúpila k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky štátu voči sudcovi ÚS SR. Odpísanie pohľadávky v sume 176,48 eur za odcudzený pridelený služobný mobilný telefón bolo zaúčtované interným účtovným dokladom č.100/ost 18090133 zo 14.12.2018. Škodová udalosť bola v zmysle interných predpisov K ÚS SR predložená na prešetrenie škodovej komisii, ktorá vo svojom zasadnutí 12.07.2018 odporučila uplatniť voči sudcovi ÚS SR škodu. K ÚS SR vydala rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu v sume 176,48 eur, v ktorom okrem iného uviedla, že prípadné riešenie súdnou cestou by vzhľadom na postavenie sudcu ÚS SR a na postavenie a úlohu samostatného ÚS SR nebolo žiadúce, vhodné a v kontexte tohto prípadu ani hospodárne. Vydané rozhodnutia neboli opatrené okrúhlou pečiatkou, čím nebola dodržaná povinnosť podľa Čl. II ods. 2 Služobného predpisu č. 12/2011 o používaní úradných pečiatok a pečatidiel v K ÚS SR. K ÚS SR nemá upravené v internom riadiacom akte, v ktorom prípade pri vymáhaní pohľadávok považuje vymáhanie za nehospodárne. V uvedených prípadoch kontrolovaný subjekt nepostupoval jednotne, keď pohľadávku v sume 100,00 eur vymáhal od roku 2010 do roku 2018 a pri pohľadávke v sume 176,48 eur, po zasadnutí a rozhodnutí škodovej komisie, posúdil že jej ďalšie vymáhanie by bolo nehospodárne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina vykonala fyzickú obhliadku majetku štátu so zreteľom na zverené predmety na osobných kartách. Predmetom fyzickej obhliadky bolo preverenie umiestnenia resp. pridelenia vybraného majetku notebookov, ipadov, telefónov, a majetku zapožičaného zamestnancom počas home office. Z vykonanej fyzickej obhliadky bola vypracovaná zápisnica, podpísaná účastníkmi ohliadky. Bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v čase vykonávania fyzickej obhliadky nevedel v piatich prípadoch preukázať, kde sa majetok nachádza, resp. ktorý zamestnanec ho má, podľa inventárneho čísla, na osobnej karte. Ďalej bolo zistené, že pri 14tich zapožičaných notebookoch počas home office, tieto boli odovzdané zamestnancom K ÚS SR bez potvrdenia ich prevzatia. Tento nezákonný stav bol počas výkonu kontroly odstránený. Tým, že majetok určený pre zamestnancov v súvislosti s plnením úloh nebol zaradený na osobných kartách a ani ich prevzatie nebolo potvrdené podpisom K ÚS SR nepostupovala v súlade s Čl. I ods. 3 Služobného predpisu o nakladaní s majetkom štátu a nezabezpečil jeho ochranu v zmysle § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
O neupotrebiteľnosti majetku piatich kusov hasiacich prístrojov a detektoru úniku plynu celkom v sume 426,61 eur, rozhodol 29.10.2019 v súlade so VZPP štatutár vydaním Rozhodnutia štatutárneho orgánu o neupotrebiteľnosti, vyradení a likvidácii majetku štátu v správe K ÚS SR, s uvedením označenia majetku a jeho identifikačných údajov. Likvidačná komisia vypracovala 29.10.2019 Zápis o vyradení majetku, avšak bez relevantného dokladu o tom, ako bolo s majetkom naložené (potvrdenie zo spaľovne, doklad o výkupe druhotných surovín a podobne). Na základe zápisu likvidačnej komisie bol majetok vyradený z evidencie a odovzdaný ekonomickému odboru na zúčtovanie. Kontrolná skupina zistila, že neupotrebiteľný majetok sa v čase výkonu kontroly nachádzal v priestoroch K ÚS SR. Vyradením neupotrebiteľného majetku z evidencie bez zdokladovania spôsobu jeho likvidácie a následného zúčtovania K ÚS SR nepostupovala v súlade s Čl. 12 bod 6 a 7 služobného predpisu o nakladaní s majetkom štátu. Obdobný nedostatok bol zistený pri vyradení deviatich kusov talárov v cene celkom 2 404,89 eur. Súčasťou Zápisu z vykonania likvidácie vyradených predmetov zo 14.02.2019 nebol doklad o tom ako bolo s majetkom naložené. V zmysle Čl. 12 ods. 3 služobného predpisu o nakladaní s majetkom štátu trojčlenná vyraďovacia komisia posúdila predložené doklady a vyhotovila návrhy majetku na vyradenie, špecifikovala, či skutočne ide o majetok neupotrebiteľný, pričom pri vyraďovaní prostriedkov šifrovej ochrany z evidencie majetku bol iba jeden jej člen s potrebnou bezpečnostnou previerkou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V oblasti nakladania s prebytočným majetkom bolo zistené, že rozhodnutím štatutárneho orgánu o prebytočnosti majetku štátu v správe K ÚS SR z 20.11.2019 bol za prebytočný majetok deklarovaný osobný automobil BMV X3 = KE 457 GZ. Postup po neúspešnom ponukovom konaní mala K ÚS SR upravený v Čl. 13 bod. 5 služobného predpisu o nakladaní s majetkom štátu, podľa ktorého v prípade, „ak je ponukové konanie neúspešné zrealizuje sa ponukové konanie s oslovením zamestnancov Kancelárie“. Zákon o správe majetku štátu upravuje možnosť K ÚS SR ako správcovi majetku štátu so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu osobám a na účely uvedené v § 11 ods. 7 uvedeného zákona. Služobný predpis o nakladaní s majetkom štátu neupravoval vyššie uvedenú možnosť. Kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že o uvedený prebytočný majetok prejavili záujem dve obce a diecézna charita. Kontrolovaný subjekt si nesplnil povinnosť s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v zmysle § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu, keď nevyužil možnosť postupovať v súlade § 11 ods. 7 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Zmluvami o nájme, resp. zmluvami o výpožičke si K ÚS SR prenajímal majetok, obrazy na reprezentačné účely. V roku 2018 bola za nájomne uhradená prenajímateľom čiastka 5 598,00 eur, v roku 2019 čiastka 5 797,80 eur. Okrem prenajatých obrazov k 31.12.2019 v počte 112 kusov, mal vystavené vo svojich priestoroch 67 kusov obrazov vo svojej správe, spolu 177 ks obrazov. Preverením umiestnenia prenajatých obrazov bolo zistené, že tieto sa nachádzajú v prenajatých priestoroch v Bratislave a v Košiciach v historickej budove č. B1 a v knižnici a miestnosti pre sudcov – (verejnosti neprístupná) v budove B 3. V knižnici sú prezentované odplatne prenajaté obrazy na reprezentačné účely vlastnej zamestnankyne. Prenajímateľ č. 1 - Zmluvou o nájme zbierkových predmetov dohodnuté ročné nájomné v sume 1 % celkovej poistnej hodnoty (menilo podľa počtu zbierkových predmetov). Nájomné sa pohybovalo v rozpätí od 2 375,80 eur až 2 480,80 eur pri počte 85 až 96 ks zbierkových predmetov. Prenajímateľ č. 2 - Zmluvou do nájmu prenechané nájomcovi 10 ks obrazov v hodnote 15 650,00 eur za nájomné na 1 rok vo výške 1 200,00 eur t.j. 7,67 % z hodnoty prenajatých predmetov. Prenajímateľ č. 3 - Nájomnou zmluvou za prenechané umelecké dielo do nájmu v hodnote 650,00 eur za 100,00 eur/rok, čo činilo 15,38 % z hodnoty diela za každý rok nájmu (za tri roky zaplatené formou nájomného 300,00 eur zo sumy 650,00 eur). - Nájomnou zmluvou boli prenechané do nájmu 4 ks až 7 ks umeleckých diel v hodnote 2 400,00 eur až 4 100,00 eur za dohodnuté ročné nájomné v rozpätí 300,00 až 500,00 eur/rok, čo činilo 12,5% až 12,20 % z hodnoty diela za každý rok nájmu za tri roky zaplatené formou nájomného 1 100,00 eur zo sumy 4 100,00 eur). - Nájomnou zmluvou prenechané do nájmu 7 ks umeleckých diel v hodnote 3 170,00 eur za 600,00 eur/rok, čo činilo 18,93 % z hodnoty diela za každý rok nájmu (za tri roky zaplatené formou nájomného 1800,00 eur zo sumy 3 170,00 eur). - Nájomnou zmluvou prenechané do nájmu 9 ks umeleckých diel v hodnote 3 020,00 eur za 600,00 eur/rok, čo činilo 19,87 % z hodnoty diela za každý rok nájmu (za tri roky zaplatené formou nájomného 1 800,00 eur zo sumy 3 020,00 eur). Výška doteraz zaplateného nájmu za obdobie troch rokov vyjadrená v % z hodnoty diela napr. u Prenajímateľa č. 3 osciluje v rozpätí od 26,83 % až 59,60 % hodnoty diela. V iných prípadoch je nájomné nižšie, resp. tvorí ročne 1 % z poistnej hodnoty diela. Kontrolovaný subjekt nemá upravené v žiadnom internom riadiacom akte, ktoré priestory považuje za priestory na reprezentačné účely, i keď v prípade oficiálnych návštev resp. dní otvorených dverí možno považovať priestory na – reprezentačné účely najmä historickú budovu B1. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt odkúpil vybavenie bytu od jeho užívateľa, čím výdavky na nákup nábytku v sume 14 692,20 eur a na znalecký posudok v sume 537,06 eur použil v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Zároveň uvedeným konaním porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neúčtovaním krátkodobej nevyfakturovanej dodávky v sume 59,00 eur nepostupovala K ÚS SR podľa § 44 ods. 6 postupov účtovania, čím porušila § 3 zákona o účtovníctve. V rozpore s povinnosťou uvedenou v § 3 ods.1 zákona o účtovníctve postupovala K ÚS SR keď neúčtovala a vykazovala o účtovnom prípade v období s ktorým časovo a vecne súvisel pri revíziách prenosných elektrických spotrebičov počas používania a revíziách prenosného elektrického náradia vykonaných v mesiacoch november a december 2018 spolu v sume 2 792,93 eur. Taktiež o tom, že ZFK t. j. overenie finančnej operácie pri vstupe do záväzku bolo vykonané formálne svedčí uvedenie zmluvy o poskytovaní služieb (201900200 KÚS – Spr. 42/2019) uzatvorenej 10.01.2019 pre rok 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť