Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-078/2010/0003 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-075/2010/0002 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-071/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-067/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-062/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-057/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-053/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2011 KA-074/2011/0013 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2011 KA-046/2011/0007 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2011 KA-069/2011/0012 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2011 KA-059/2011/0010 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2011 KA-011/2011/0011 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2013 KA-065/2013/1022 Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR
2008 KA-034/2008/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2009 KA-073/2009/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2014 KA-007/2014/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
2013 KA-008/2013/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
2012 KA-065/2012/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca programového obdobia 2007 - 2013
2017 KA-015/2017/1060 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
2012 KA-006/2012/1030 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
2011 KA-051/2011/0008 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
2020 KA-038/2020/1100 Kontrola nakladania s majetkom mesta Sereď a jeho obchodných spoločností
2012 KA-049/2012/1030 Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
2008 KA-036/2008/0007 Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2016 KA-004/2016/1060 Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách.
2010 KA-004/2010/0004 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2010 KA-004/2010/0001 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2012 KA-044/2012/1030 Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
2008 KA-003/2008/0003 Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
2016 KA-048/2016/1110 Kontrola ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“
2008 KA-039/2008/0010 Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
2014 KA-032/2014/1050 Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
2013 KA-021/2013/1060 Kontrola opodstatnenosti vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby a obstaranie informačných systémov v Slovenskej pošte, a.s.
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2013 KA-071/2013/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
2016 KA-047/2016/1060 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2014 KA-068/2014/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2015 KA-080/2015/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.