Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-048/2023/1063 ŽoP Centrálny ekonomický systém
2022 KA-032/2022/1120 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).
2021 KA-036/2021/1032 Športové zväzy
2022 KA-027/2022/1090 Športová infraštruktúra na základných školách
2023 KA-033/2023/1100 Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
2022 KA-023/2022/1063 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.
2024 KA-022/2024/1181 Činnosť Úradu pre správu zaisteného majetku a nakladanie so zaisteným majetkom
2018 KA-022/2018/1030 Činnosť vybraných organizácií v oblasti regionálneho školstva
2024 KA-023/2024/1181 Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2016 KA-039/2016/1110 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
2019 KA-001/2019/1033 Účtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava
2023 KA-029/2023/1090 Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2015 KA-079/2015/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vo vybraných obciach
2016 KA-001/2016/1140 Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2021 KA-002/2021/1033 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
2022 KA-010/2022/1070 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
2017 KA-005/2017/1140 eGovernment a informačné systémy obcí a miest
2017 KA-002/2017/1060 Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
2012 KA-056/2012/1040 Záverečná kontrola projektu Kohézneho fondu "Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy".
2009 KA-078/2009/0009 Záverečná kontrola programov Iniciatívy Spoločenstva ITERREG IIIA a projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 30.04.2009
2011 KA-015/2011/0003 Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
2016 KA-020/2016/1050 Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
2019 KA-005/2019/1031 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
2021 KA-007/2021/1061 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
2024 KA-017/2024/1100 Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2022 KA-026/2022/1140 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
2021 KA-006/2021/1031 Zmluvné vzťahy v RTVS
2021 KA-017/2021/1090 Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
2020 KA-019/2020/1090 Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
2023 KA-020/2023/1110 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
2020 KA-015/2020/1110 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
2019 KA-025/2019/1061 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
2020 KA-002/2020/1061 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
2017 KA-033/2017/1030 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
2018 KA-037/2018/1060 Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
2023 KA-025/2023/1032 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
2015 KA-017/2015/1040 Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.