Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2017 KA-008/2017/1090 Kontrola financovania škôl a školských zariadení
2012 KA-064/2012/1040 Kontrola finančných zdrojov vyčlenených na implementáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky – spoločnej organizácii trhu – živočíšnych komodít
2007 KA-023/2007/0001 Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
2018 KA-035/2018/1030 Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
2014 KA-056/2014/1030 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
2013 KA-070/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení
2013 KA-051/2013/1030 Kontrola hospodárenia a kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných vysokých škôl za rok 2012.
2008 KA-072/2008/0004 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja
2008 KA-014/2008/0014 Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v Sociálnej poisťovni
2011 KA-001/2011/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-043/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2012 KA-012/2012/1022 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
2014 KA-008/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií u vybraných správcov informačných systémov verejnej správy.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
2010 KA-001/2010/0001 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2013 KA-069/2013/1070 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2016 KA-041/2016/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív Ústredného portálu verejnej správy a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014
2013 KA-023/2013/1060 Kontrola hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Letisko M. R. Štefánika, a. s. za obdobie rokov 2011-2012.
2016 KA-038/2016/1080 Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
2009 KA-056/2009/0011 Kontrola hospodárenia a účelovosti použitia verejných prostriedkov v Slovenskom olympijskom výbore
2011 KA-009/2011/0002 Kontrola hospodárenia s automobilovou technikou Policajného zboru
2010 KA-065/2010/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
2007 KA-062/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
2012 KA-035/2012/1060 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
2011 KA-056/2011/0010 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane výkonu a dodržiavania povinností vyplývajúcich z európskej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi.
2008 KA-074/2008/0017 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a Fondu národného majetku SR v procese privatizácie SPP, a.s.
2008 KA-058/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
2008 KA-063/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
2009 KA-032/2009/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
2008 KA-069/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
2008 KA-046/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2007 KA-060/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2008 KA-066/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
2008 KA-052/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
2008 KA-082/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-070/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-059/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-057/2008/0030 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-083/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-081/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy