Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-034/2018/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
2019 KA-002/2019/1033 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2021 KA-034/2021/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
2020 KA-029/2020/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
2023 KA-035/2023/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
2015 KA-003/2015/1110 Hospodárenie samosprávnych krajov
2018 KA-023/2018/1030 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
2022 KA-006/2022/1060 Hospodárenie v NDS, a.s.
2019 KA-016/2019/1033 Hospodárenie vodárenských spoločností
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2021 KA-030/2021/1100 Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
2020 KA-037/2020/1062 Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO
2022 KA-015/2022/1031 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
2015 KA-065/2015/1040 Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
2018 KA-017/2018/1030 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
2015 KA-063/2015/1030 Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
2018 KA-030/2018/1060 Informačný systém dátového centra obcí.
2020 KA-034/2020/1063 Informačný systém krízového riadenia
2023 KA-018/2023/1182 Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
2019 KA-006/2019/1031 Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
2020 KA-026/2020/1130 Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie.
2020 KA-018/2020/1070 Komunitné centrá
2013 KA-025/2013/1060 Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
2012 KA-091/2012/1030 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Centre právnej pomoci
2010 KA-079/2010/0006 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
2012 KA-086/2012/1050 Kontrola postupu správcu dane pri správe a výkone daňovej kontroly nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty
2010 KA-052/2010/0003 Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
2014 KA-015/2014/1030 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2010 KA-061/2010/0004 Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
2007 KA-027/2007/0005 Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu Priemysel a služby
2007 KA-071/2007/0004 Kontrola Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Sektorového operačného programu ZI, INTEREG III B
2017 KA-012/2017/1110 Kontrola Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“.
2009 KA-052/2009/0007 Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
2008 KA-045/2008/0004 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2008 KA-080/2008/0011 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2009 KA-072/2009/0009 Kontrola aktuálneho stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
2023 KA-034/2023/1062 Kontrola bezpečnosti potravín v SR
2011 KA-003/2011/0002 Kontrola cerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operacného programu Zamestnanost a sociálna inklúzia