Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-047/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2015 KA-018/2015/1130 Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
2016 KA-046/2016/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
2017 KA-004/2017/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
2018 KA-003/2018/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
2022 KA-013/2022/1031 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
2018 KA-006/2018/1060 Regulácia v elektroenergetike
2020 KA-005/2020/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
2021 KA-019/2021/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
2022 KA-017/2022/1033 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2015 KA-078/2015/1140 Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
2019 KA-028/2019/1140 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
2020 KA-024/2020/1090 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
2023 KA-044/2023/1110 Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2023 KA-015/2023/1130 Skladovanie núdzových zásob ropy.
2022 KA-014/2022/1061 Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
2023 KA-039/2023/1070 Sociálne podniky
2023 KA-004/2023/1070 Sociálne podniky - predbežná štúdia
2018 KA-024/2018/1110 Sociálne služby pre seniorov
2022 KA-004/2022/1110 Spotrebiteľské práva občana
2022 KA-001/2022/1100 Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
2022 KA-002/2022/1100 Správa prepadnutého majetku.
2016 KA-023/2016/1050 Správa spotrebných daní
2020 KA-027/2020/1100 Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácii
2016 KA-024/2016/1050 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu v jeho správe.
2015 KA-008/2015/1060 Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
2015 KA-012/2015/1050 Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
2018 KA-016/2018/1030 Správny fond Sociálnej poisťovne
2015 KA-011/2015/1040 Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
2014 KA-053/2014/1030 Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2015.
2015 KA-073/2015/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
2014 KA-049/2014/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
2013 KA-024/2013/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
2015 KA-069/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR
2015 KA-058/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
2013 KA-046/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015