Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-023/2023/1120 Poplatok za rozvoj v samospráve
2022 KA-016/2022/1031 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
2015 KA-067/2015/1050 Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
2022 KA-003/2022/1110 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
2018 KA-032/2018/1110 Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
2016 KA-019/2016/1050 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2021 KA-039/2021/1090 Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
2024 KA-012/2024/1100 Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
2024 KA-025/2024/1140 Predbežná štúdia - Dopravná chudoba
2023 KA-014/2023/1130 Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
2023 KA-012/2023/1062 Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
2023 KA-009/2023/1120 Predbežná štúdia - Nájomné bývanie
2023 KA-021/2023/1130 Predbežná štúdia - Pripravenosť SR na využívanie geotermálnej energie.
2024 KA-015/2024/1060 Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
2023 KA-024/2023/1120 Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
2018 KA-012/2018/1030 Predbežná štúdia - Systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
2023 KA-051/2023/1062 Predbežná štúdia - Zdravotná prevencia a podpora zdravia
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2023 KA-017/2023/1100 Predbežná štúdia - Účinnosť kontrolného systému súvisiaceho s prevádzkou dronov.
2023 KA-006/2023/1062 Predbežná štúdia - Činnosti agentúry Slovakia Travel v oblasti podpory cestovného ruchu.
2018 KA-015/2018/1030 Predbežná štúdia na daňovú podporu v oblasti environmentálnej politiky a uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2023 KA-050/2023/1110 Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike
2023 KA-013/2023/1062 Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
2024 KA-019/2024/1060 Prevencia zdravia
2024 KA-020/2024/1060 Prevencia znečisťovania životného prostredia a presadzovanie environmentálneho práva
2018 KA-004/2018/1060 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
2023 KA-040/2023/1090 Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.
2020 KA-009/2020/1140 Prevody nehnuteľného majetku obcí
2021 KA-005/2021/1031 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
2015 KA-061/2015/1015 Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR v roku 2013 a kontrola vybraných oblastí hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
2021 KA-015/2021/1130 Pripravenosť SR na riešenie sucha.
2021 KA-032/2021/1063 Proces vyraďovania blokov V1 jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
2022 KA-029/2022/1090 Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
2023 KA-049/2023/1201 Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry
2022 KA-005/2022/1070 Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
2023 KA-043/2023/1063 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
2024 KA-014/2024/1060 Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023