Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-008/2023/1090 Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2018 KA-011/2018/1060 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
2023 KA-007/2023/1090 Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
2022 KA-012/2022/1061 Obnova verejných budov
2020 KA-014/2020/1070 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
2020 KA-030/2020/1031 Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
2016 KA-036/2016/1015 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
2023 KA-011/2023/1181 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2018 KA-007/2018/1060 Opatrenia na ochranu pred povodňami
2020 KA-003/2020/1140 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
2023 KA-036/2023/1033 Opatrenia štátu počas energetickej krízy
2023 KA-038/2023/1063 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
2020 KA-012/2020/1100 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
2019 KA-019/2019/1063 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
2024 KA-021/2024/1120 Pamiatkový informačný systém
2020 KA-033/2020/1070 Plastový odpad
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
2019 KA-022/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2019 KA-021/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2019 KA-010/2019/1120 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
2015 KA-015/2015/1130 Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
2021 KA-028/2021/1120 Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
2015 KA-076/2015/1120 Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
2018 KA-018/2018/1030 Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
2015 KA-060/2015/1060 Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
2023 KA-022/2023/1032 Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
2016 KA-043/2016/1060 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
2022 KA-031/2022/1120 Podpora cyklistickej dopravy
2020 KA-013/2020/1070 Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku
2015 KA-010/2015/1040 Podpora slovenského vinohradníctva z poľnohospodárskych fondov Európskej únie.
2018 KA-014/2018/1030 Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
2015 KA-007/2015/1030 Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
2024 KA-009/2024/1063 Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
2021 KA-012/2021/1110 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
2021 KA-020/2021/1070 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
2018 KA-008/2018/1060 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
2018 KA-009/2018/1060 Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
2020 KA-001/2020/1130 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov