Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-058/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2011 KA-072/2011/0013 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2011 KA-070/2011/0012 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2011 KA-050/2011/0008 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
2011 KA-061/2011/0010 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne.
2014 KA-064/2014/1140 Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
2014 KA-020/2014/1030 Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
2011 KA-011/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
2011 KA-010/2011/0002 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
2011 KA-008/2011/0008 Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo.
2007 KA-026/2007/0004 Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu
2008 KA-027/2008/0005 Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2007 KA-072/2007/0004 Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
2010 KA-017/2010/0001 Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
2017 KA-043/2017/1020 Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
2017 KA-036/2017/1020 Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
2020 KA-004/2020/1130 Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody
2023 KA-010/2023/1181 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p.
2023 KA-030/2023/1100 Majetok VÚC.
2015 KA-016/2015/1090 Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
2024 KA-011/2024/1063 Miestne akčné skupiny
2020 KA-011/2020/1063 Modernizácia železničnej infraštruktúry
2021 KA-023/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce
2021 KA-026/2021/1070 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
2021 KA-024/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce Rankovce
2015 KA-071/2015/1050 Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
2022 KA-037/2022/1090 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
2021 KA-027/2021/1100 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
2015 KA-014/2015/1100 Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach
2021 KA-038/2021/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Andovce.
2022 KA-038/2022/1100 Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
2017 KA-027/2017/1120 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
2022 KA-008/2022/1070 Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
2021 KA-018/2021/1027 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2021 KA-009/2021/1032 Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.
2024 KA-018/2024/1070 Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
2021 KA-040/2021/1063 Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
2024 KA-005/2024/1090 Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
2022 KA-009/2022/1130 Národné zdravotné registre NCZI
2020 KA-036/2020/1032 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe