Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-021/2010/0005 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín na Slovensku", č. opatrenia 2004/SK/16/C/PE/004
2010 KA-022/2010/0006 Kontrola projektu Kohézneho fondu "Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce-Jánovce", číslo opatrenia 2002/SK/16/P/PT/004
2009 KA-045/2009/0004 Kontrola projektu prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2012 KA-088/2012/1040 Kontrola projektu zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2013 KA-068/2013/1040 Kontrola projektu č. 11110200025 – Priemyselný park Trebišov
2009 KA-035/2009/0002 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
2009 KA-013/2009/0001 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
2009 KA-012/2009/0008 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje.
2009 KA-040/2009/0002 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2009 KA-033/2009/0005 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2009 KA-003/2009/0003 Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
2008 KA-005/2008/0005 Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
2014 KA-042/2014/1030 Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
2009 KA-061/2009/0004 Kontrola realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
2012 KA-087/2012/1110 Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
2013 KA-033/2013/1110 Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013
2009 KA-051/2009/0006 Kontrola realizácie investičnej výstavby integrovaného výcvikového strediska vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť pre ozbrojené zložky
2013 KA-006/2013/1040 Kontrola realizácie opatrení spojených s poskytovaním priamych platieb a podpôr hradených z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
2014 KA-003/2014/1015 Kontrola splnenia a plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií v roku 2012.
2013 KA-063/2013/1022 Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2011.
2010 KA-081/2010/0008 Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
2009 KA-009/2009/0005 Kontrola správnosti zostavenia a súladu záverečných účtov a účtovnej závierky subjektov územnej samosprávy
2009 KA-065/2009/0002 Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu kapitoly Ministerstvo financií a Všeobecná pokladničná správa za rok 2008
2009 KA-010/2009/0006 Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu
2012 KA-033/2012/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
2010 KA-025/2010/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2009
2009 KA-021/2009/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
2012 KA-027/2012/1090 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2011
2010 KA-051/2010/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2009 a kontrola plnenia opatrení
2011 KA-057/2011/0010 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2010.
2012 KA-022/2012/1070 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
2013 KA-029/2013/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
2014 KA-052/2014/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vybraných kapitol a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
2010 KA-008/2010/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
2013 KA-015/2013/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
2007 KA-029/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR
2016 KA-003/2016/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
2014 KA-043/2014/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
2011 KA-078/2011/0005 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za rok 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch
2013 KA-045/2013/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení